MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

cz.p.o. dziekana, prodziekan ds. dydaktycznych: ppłk dr hab. inż. Andrzej SOBOŃ

Ppłk dr hab. inż. Andrzej SOBOŃ jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej  im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (1995). W 1999 roku uzyskał tytuł magistra zarządzania i marketingu, a w 2006 roku ukończył studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. W 2012 obronił doktorat z nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności w Akademii Obrony Narodowej.

W latach 1995 – 2007 pełnił służbę w 1. Brygadzie Pancernej na kolejno zajmowanych stanowiskach: dowódcy plutonu czołgów, dowódcy kompani czołgów, szefa sztabu – zastępcy dowódcy batalionu, dowódcy batalionu czołgów, a następnie jako oficer operacyjny w sztabie brygady. 

W latach 2009 – 2016 był szefem zespołu ds. Procesu Bolońskiego oraz uczelnianym koordynatorem Programu Erasmus+. W trakcie służby w Akademii Obrony Narodowej wprowadził i rozwinął cywilną współpracę międzynarodową w ramach Programu Erasmus+. Jest koordynatorem Konsorcjum Uczelni Mundurowych KONSMUND wspomagającym wyjazdy przedstawicieli polskich uczelni mundurowych.

W latach 2017 – 2019 był prodziekanem ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. W tym okresie nadal znaczącej rangi dla samorządowej działalności studenckiej w ramach Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WBN.

Obszar zainteresowania zawodowego to: przygotowania obronne państwa, organizacja Sił Zbrojnych, strategie funkcjonalne, zarządzanie strategiczne i współpraca międzynarodowa. Potwierdzają to prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz liczne publikacje.

Prodziekan ds. naukowych: dr hab. Milena PALCZEWSKA

dr hab. Milena PALCZEWSKA jest absolwentką Akademii Obrony Narodowej na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie i dowodzenie oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie Europejski Fundusz Społeczny a edukacja. W 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności, a w 2019 roku stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

W latach 2016-2019 sprawowała funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej. Z ramienia Akademii Sztuki Wojennej, jest przedstawicielem (od 2015 r.) programu Central European Forum on Military Education, zrzeszającego uczelnie wojskowe z państw Europy Środkowej. Ponadto jest uczelnianym koordynatorem projektu pn. Mistrzowie dydaktyki, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach działalności naukowej uczestniczy jako ekspert z ramienia Polski w Programie Public Administration and Civil Service Development Operational Programme z dotacji Komisji Europejskiej.

Zainteresowania badawcze skupiają się na polemologii, ujęciu wojny jako zjawiska społecznego, współczesnych wojnach i konfliktach zbrojnych, a także roli mediów w konfliktach zbrojnych.

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Ilona URYCH

dr hab. Ilona URYCH jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Obecnie profesor w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj. Prowadzi także szkolenia dla kadry cywilnej i wojskowej z zakresu doskonalenia pedagogicznego oraz przywództwa i kompetencji społecznych.

W ramach działalności naukowej jest członkiem grupy doradczo-eksperckiej „Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” Ministerstwa Obrony Narodowej (od. 2017 r.). Jest również członkiem grupy badawczej grantu MON nt. „Tożsamość i wspólnotowość  lokalna, narodowa i ponadnarodowa we współczesnej Polsce jako istotny element bezpieczeństwa narodowego” (2019-2022 r.) oraz członkiem grupy badawczej NATO i narodowym reprezentantem Polski w NATO RTG 307: „Gender and Cultural Perspectives in Professional Military Education Programmes” (2018-2021 r.), działającej w ramach panelu „Human Factor and Medicine” przy Science and Technology Organization (STO) NATO.

Obszar zainteresowań badawczych to edukacja dla bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w klasach wojskowych, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo zdrowotne i przywództwo.