MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

"Społeczeństwo, gospodarka, Siły Zbrojne - wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń" 2016

CELE I TEMATYKA KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń oraz praktycznych rozwiązań w obszarze zarządzania publicznego, obronności i bezpieczeństwa, w tym ekonomiki bezpieczeństwa oraz polityki rozwoju.
W ramach konferencji, będą podejmowane, między innymi, zagadnienia znaczenia organizacji publicznych dla społeczności lokalnych w kontekście zaspokojenia potrzeb społecznych, w tym zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Przedmiotem dyskusji będą także uwarunkowania sprawnej realizacji procesów w organizacjach publicznych i biznesowych, procesy informacyjne w zarządzaniu i dowodzeniu oraz zagadnienie zarządzania ryzykiem w siłach zbrojnych i przemyśle obronnym.

Tematyka konferencji będzie obejmować następujące zagadnienia:
1. Współczesne determinanty efektywnego zarządzania i dowodzenia – uwarunkowania ekonomiczne, społeczne, środowiskowe.
2. Uwarunkowania zarządzania procesami w organizacjach publicznych.
3. Zarządzanie ryzykiem w kierowaniu i dowodzeniu wojskami oraz w przedsiębiorstwach przemysłu obronnego.
4. Miejsce i rolę wojska w społecznościach lokalnych.
5. Restrukturyzację sił zbrojnych i jej konsekwencje dla społeczności lokalnych.
6. Przepływy zasobów między jednostkami wojskowymi a otoczeniem lokalnym, regionalnym i krajowym.
7. Procesy informacyjne w zarządzaniu i dowodzeniu.
8. Rola i znaczenie Military Public Affairs.

INFORMACJE

  1. Nadesłanie wypełnionej karty uczestnictwa wraz z abstraktem artykułu w języku polskim i angielskim oraz podpisanej umowy przeniesienia praw autorskich do 15 listopada 2016 r.
  2. Opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł należy przesłać do 15 listopada 2016 r. na konto bankowe podane na karcie uczestnictwa w konferencji.
  3. Wysłanie Uczestnikom szczegółowego programu konferencji do 25 listopada 2016 r.
  4. Sesje plenarne konferencji będą odbywać się w budynkach Akademii Sztuki Wojennej.
  5. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni teoretycy i praktycy zajmujący się problematyką zarządzania publicznego, obronności, bezpieczeństwa. 
  6. Referaty/ komunikaty należy przygotować w języku polskim zaś abstrakty w języku polskim i angielskim 
  7. Referaty/komunikaty należy złożyć u organizatorów konferencji do 7 grudnia 2016 r.
  8. Referaty zatwierdzone przez Radę Programową zostaną opublikowane w formie monografii.
  9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie publikowania artykułu, który nie otrzymał pozytywnej recenzji. 
  10. Liczba punktów za publikację (20000 znaków) wynosi 4.

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Prof. dr hab. dr h. c. Wojciech Kosiedowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Jan Maciejewski - Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek - Akademia Sztuki Wojennej
Prof. dr hab. Stanisław Sirko - Akademia Sztuki Wojennej
Prof. dr hab. Tomasz Majewski - Akademia Sztuki Wojennej
Dr hab. Urszula Jarecka - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. Aleksandra Nowakowska - Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Justyna Lipińska - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Dr hab. Maciej Zastempowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Ireneusz Dziubek - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
Płk dr hab. Piotr Malinowski - Akademia Sztuki Wojennej
Dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull - Akademia Sztuki Wojennej
Dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus - Akademia Sztuki Wojennej
Dr Adriana Bartnik - Politechnika Warszawska
Dr Aranka Ignasiak-Szulc - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Krzysztof Krukowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Dr Agnieszka Rzeńca - Uniwersytet Łódzki
Dr Maria Jabłońska-Wołoszyn - Akademia Sztuki Wojennej
Dr Wiesław Krzeszowski - Akademia Sztuki Wojennej
Dr Zbigniew Siemak - Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca
dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull

Komitet

dr Aleksandra Kaczmarek
dr Marlena Niemiec
płk dr Zbigniew Redziak
mgr Sylwia Walasik
mgr Marta Mironowicz

 

KONTAKT

Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej
Al. gen. Antoniego Chruściela 103
00-910 Warszawa


tel. 261-813-720

e-mail: wojsko-spoleczenstwo@aon.edu.pl