MENU

15 czerwca 1919 r.

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość i znów stała się suwerennym państwem. Radość i entuzjazm ogarnęły cały kraj. Ówcześni rządzący mając w pamięci doświadczenia z walk o niepodległość w latach 1914–1920, dostrzegali niezwykle ważną, w wolnej już Polsce, potrzebę zorganizowania szkolnictwa wojskowego, w tym kształcenia wyższych kadr dowódczych i sztabowych.

15 czerwca 1919 roku powołano w Warszawie wyższą uczelnię wojskową – Wojenną Szkołę Sztabu Generalnego. Pierwszym komendantem szkoły, zlokalizowanej w Warszawie przy al. Szucha 3, został gen. por. Stanisław Puchalski. W 1921 roku zmieniono nazwę uczelni. Wyższa Szkoła Wojenna – tak brzmiała nowa nazwa szkoły – otrzymała także nową siedzibę, którą był gmach przy ul. Koszykowej 79.

W początkowym okresie działalności szkoły zajęcia ze studentami prowadzili z reguły oficerowie francuscy, którzy odegrali istotną rolę w jej tworzeniu i rozwoju. Długoletnim dyrektorem nauk i wykładowcą taktyki ogólnej był płk Louis Faury – oficer z  dużym doświadczeniem i ogromną wiedzą wojskową, który ukształtował podwaliny dydaktyczne szkoły. Do roku 1939 uczelnia wypromowała ponad 1300 oficerów dyplomowanych.

Po wybuchu II wojny światowej szkołę odtworzono na terenie Szkocji, najpierw jako Kurs Wyższej Szkoły Wojennej, przemianowany później na Wyższą Szkołę Wojenną. Do 1946 roku uczelnia ta wykształciła 296 absolwentów, z których większość pełniła służbę w sztabach polskich oddziałów walczących we Włoszech, Francji i w Niemczech.

Akademia Sztuki Wojennej dziedziczy tradycje Wyższej Szkoły Wojennej. Ponadto, Senat Akademii Sztuki Wojennej, na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2018 r., przyjął Uchwałę w sprawie 100-lecia wyższego szkolnictwa wojskowego w Niepodległej Rzeczypospolitej i ustanowił rok 2019 rokiem jubileuszu Wyższej Szkoły Wojennej. W uzasadnieniu przyjęcia Uchwały czytamy, m.in.: Doceniając osiągnięcia swoich wielkich poprzedniczek, Senat Akademii Sztuki Wojennej ogłasza rok 2019 rokiem jubileuszu Wyższej Szkoły Wojennej, a zarazem wzywa wszystkich nauczycieli akademickich, studentów i słuchaczy różnych form kształcenia do zespolenia wysiłków w dalszej realizacji współczesnej misji Uczelni – służenia rozwojowi Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i przygotowaniu kadr dowódczo-sztabowych i administracyjnych na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa.


wróć