MENU

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa mieszczą się w obszarze nauk społecznych, w takich dyscyplinach naukowych jak: nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i jakości.

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Studia przeznaczone są dla pracowników podmiotów gospodarczych posiadających ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne), pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższać już posiadane w zakresie ekonomiki obronności, bezpieczeństwa gospodarczego, instrumentów operacjonalizacji bezpieczeństwa ekonomicznego.

Przebieg studiów
Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery zjazdy merytoryczne sobotnio-niedzielne w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2019 r., koniec studiów czerwiec 2020 r. Uczestnik studiów podyplomowych opracowuje pracę dyplomową.

Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów:

 • Podstawy bezpieczeństwa państwa  
 • Teoria bezpieczeństwa ekonomicznego państwa    
 • Przedmiotowe bezpieczeństwo ekonomiczne, cz. I
 • Przedmiotowe bezpieczeństwo ekonomiczne, cz. II           
 • Narzędzia operacjonalizacji bezpieczeństwa ekonomicznego
 • Logistyczno-wojskowe problemy zarządzania kryzysowego,
  - łącznie 180 godz. pracy z nauczycielem i 30 punktów ECTS.

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego (nie ma obowiązku pisania pracy końcowej).

Sylwetka Absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa będzie specjalistą, posiadającym unikatowe umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu ekonomik branżowych (obronności i wojskowej), analizowania stanu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i podmiotów gospodarczych, podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, które dadzą mu podstawę do ubiegania się o stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach realizujących zadania na rzecz systemu obronności państwa.

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście  lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe;
 • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
 • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
 • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

Kontakt:
Instytut Logistyki:
dr Stefan KURINIA, s.kurinia@akademia.mil.pl, tel. 261-813-294

Dziekanat:
dr Józef KISIEL, j.kisiel@akademia.mil.pl, tel. 261-813-568


wróć