MENU

Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych (Wydział Wojskowy).

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Studia przewidziane są dla żołnierzy i funkcjonariuszy, absolwentów uczelni (cywilnych i wojskowych) posiadających wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne).

Cele
Celem studiów jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności w zakresie problematyki szeroko rozumianego wspomagania dowodzenia w SZ RP i organizacji zhierarchizowanej. W trakcie zajęć słuchacze studium zostaną zaznajomieni z aktualnym stanem interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej różnorodnych obszarów działalności organizacji zhierarchizowanej w tym zakresie.

Przebieg studiów
Treści programowe obejmują 231 godzin dydaktycznych realizowanych na 10 - 11 zjazdach po 18 godzin każdy, zaliczenia przedmiotów odbywają się podczas ostatnich zajęć w semestrze, względnie podczas dwóch sesji egzaminacyjnych (zimowa - jeżeli przewidziany jest egzamin z danego przedmiotu i letnia). Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia. Ustalanie zasad zaliczenia i zaliczenie przedmiotu dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. Program obejmuje następujące moduły:

  • Zarządzanie organizacją (wykłady, ćwiczenia, 15 godzin);
  • Dowodzenie (wykłady, ćwiczenia, 15 godzin);
  • Rozpoznanie wojskowe i WRE (wykłady, ćwiczenia, 30 godzin);
  • Taktyka wojsk lądowych (wykłady, ćwiczenia, 15 godzin);
  • Wojskowe systemy łączności (wykłady, ćwiczenia, 90 godzin);
  • Systemy wspomagania dowodzenia (wykłady, ćwiczenia, 90 godzin).

Studia kończą się ustnym egzaminem końcowym podczas odrębnego zjazdu, na który przewidziano 6 godzin. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych, po wypełnieniu wymogów dydaktycznych i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, otrzymuje dyplom ukończenia tych studiów.

Kontakt
Opiekun programowy: ppłk dr inż. Bartosz BIERNACIK
tel. 261-813-009/ e-mail: b.biernacik@akademia.mil.pl

Opiekun programowy: ppłk mgr inż. Bartłomiej TEREBIŃSKI
tel. 261-814-345 / e-mail: b.terebinski@akademia.mil.pl


wróć