MENU

Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni (Wydział Wojskowy).

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia.

Cele
Celem studiów jest poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności w zakresie problematyki ochrony i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i ochrony informacji w organizacji. W trakcie zajęć słuchacze studium zostaną zaznajomieni z aktualnym stanem interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie tworzenia Polityki Bezpieczeństwa i różnorodnymi obszarami działalności organizacji w tym zakresie.

Przebieg studiów
Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia są realizowane podczas dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). Program obejmuje następujące moduły:

  • Zarządzanie zasobami informacyjnymi (wykłady, ćwiczenia 30h);
  • Systemy i sieci teleinformatyczne (wykłady, ćwiczenia 30h);
  • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni (wykłady, ćwiczenia 30h);
  • Informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych (wykłady, ćwiczenia 30h);
  • Działania hybrydowe (wykłady, ćwiczenia 30h);
  • Ochrona informacji niejawnych (wykłady, ćwiczenia 30h).

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie kształcenia. Ustalania zasad zaliczenia oraz jego przyjęcia dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot. Studia kończą się ustnym egzaminem końcowym podczas odrębnego zjazdu Ukończenie studiów potwierdzane jest świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Sylwetka Absolwenta
Absolwent Studiów Podyplomowych Ochrona i Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni po wypełnieniu wymogów dydaktycznych i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów – zgodnie z regulacją prawną zawartą w przepisach „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Zdobyta wiedza kwalifikuje Absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowników w instytucjach, organach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem oraz edukowaniem z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, zwłaszcza na stanowisku pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Kontakt:
Opiekun naukowy: płk dr hab. inż. Maciej MARCZYK
tel. 261- 813 357/ e-mail: m.marczyk@akademia.mil.pl
Opiekun programowy: ppłk dr inż. Grzegorz PILARSKI
tel. 261- 814 642/ e-mail: g.pilarski@akademia.mil.pl


wróć