MENU

Obsługa celna w transporcie międzynarodowym

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Obsługa celna w transporcie międzynarodowym (Wydział Zarządzania i Dowodzenia).

Studia podyplomowe Obsługa celna w transporcie międzynarodowym mieszczą się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach naukowych jak: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne. Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie licencji agenta celnego w specjalności obsługa celna.

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, w tym praca na komputerze i opracowanie dokumentów, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Adresaci
Studia przeznaczone są dla osób posiadających ukończone studia wyższe, co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne), pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższać już posiadane w zakresie obsługi celnej obrotu towarowego z zagranicą, handlu zagranicznego, transportu i spedycji międzynarodowej.

Przebieg studiów
Studia zaprogramowane są na dwa semestry (zimowy i letni), realizowane są w systemie zjazdowym (cztery zjazdy merytoryczne sobotnio-niedzielne w semestrze, zjazd jednodniowy przeznaczony na egzamin końcowy), w wymiarze godzinowym: sobota 12-14 jednostek lekcyjnych; niedziela 10-12 jednostek lekcyjnych. Początek studiów październik 2019 r., koniec studiów czerwiec 2020 r. Uczestnik studiów podyplomowych opracowuje pracę dyplomową.

Studia realizowane są według programu modułowego pozwalającego osiągać określone efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z przedmiotów:

 • Unijne prawo celne obrotu towarowego z zagranicą;
 • Handel zagraniczny - wybrane zagadnienia;
 • Obsługa celna międzynarodowego łańcucha dostaw;
 • Uwarunkowania współczesnego transportu międzynarodowego
 • Spedycja – regulacje i dokumenty;
 • Transport – wybrane technologie;
 • Wspólnotowa taryfa celna;
 • Zgłoszenia celne;
 • Uproszczenia celne w handlu zagranicznym;
 • Podatek akcyzowy,
  - łącznie 150 godz. pracy z nauczycielem i 30 punktów ECTS.

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymogów dydaktycznych zgodnie z planem studiów, uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego (nie ma obowiązku pisania pracy końcowej).

Sylwetka Absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z obsługą celną podmiotów gospodarczych, organizowaniem procesów transportowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne w handlu międzynarodowym. Studia zapewniają przygotowanie do pracy w dziedzinie zarządzania procesami obrotu towarowego UE – państwa trzecie. Absolwent może uzyskać wpis na listę agentów celnych, ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku menedżer logistyki, podejmować badania naukowe w zakresie: logistyki, transportu i spedycji, obsługi celnej handlu międzynarodowego.

Wymagane dokumenty
Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć (osobiście lub przez osobę upoważnioną) do dziekanatu studiów podyplomowych w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie (wniosek) o przyjęcie na studia podyplomowe;
 • ankieta (kwestionariusz) osobowa;
 • odpis ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • oświadczenie o gotowości do ponoszenia kosztów związanych z kształceniem na studiach;
 • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm.

Kontakt
Instytut Logistyki:
dr Jacek KUROWSKI; j.kurowski@akademia.mil.pl; tel. 261-813-532
Dziekanat:
dr Józef KISIEL j.kisiel@akademia.mil.pl; tel. 261-813-568


wróć