MENU

Międzynarodowe stosunki wojskowe

Rodzaj studiów
Niestacjonarne studia podyplomowe Międzynarodowe Stosunki Wojskowe (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego).

Forma studiów
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca indywidualna.

Cele
Celem Studiów Podyplomowych Międzynarodowe Stosunki Wojskowe jest przygotowanie absolwentów pod względem teoretycznym i praktycznym do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym odpowiedzialnym za współpracę wojskową, a także wyposażenie ich w wiedzę umożliwiającą przygotowanie do pracy w instytucjach i organizacjach państwowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem struktur wojskowych.

Cele kształcenia na Studiach Podyplomowych Międzynarodowych Stosunków Wojskowych służą przygotowaniu osób cywilnych i żołnierzy zawodowych do objęcia stanowisk starszych specjalistów w zakresie międzynarodowej współpracy wojskowej oraz analizy bezpieczeństwa międzynarodowego. Studia przygotowują do rozwiązywania problemów na poziomie narodowym i międzynarodowym w zakresie współpracy militarnej.

Sylwetka Absolwenta
Absolwent Studiów Podyplomowych Międzynarodowe Stosunki Wojskowe po osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się będzie przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w wojskowych i cywilnych organizacjach i instytucjach krajowych i międzynarodowych współpracujących z zagranicznymi podmiotami oraz przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

Kontakt
Opiekun studiów:
dr Marta Gębska
m.gebska@akademia.mil.pl
 


wróć