MENU

OBRONNOŚĆ (studia nie zostaną uruchomione w roku akademickim 2019/2020)

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych. Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich. 

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

ADRESACI
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy są zainteresowani systemem obronnym państwa oraz zagadnieniami teorii i praktyki dowodzenia, sztuki wojennej, obrony terytorialnej, a także wybranych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, zarządzania kryzysowego, cyber-zagrożeń, logistyki cywilnej i wojskowej oraz związanych z analizą i oceną współczesnego i przyszłego środowiska działań militarnych. Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

CELE
Zdobycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej problematyki obronności, w zakresie systemu obronnego państwa, roli i zadań oraz funkcjonowania sił zbrojnych, teorii i praktyki sztuki wojennej, w tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także tematykę współczesnych konfliktów zbrojnych.

ZASADY PRZYJĘCIA
Sprawdź szczegółowe zasady rekrutacji na studia II stopnia: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-studia-II-stopnia/detail,nID,1430

"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW
Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Duże znaczenie odgrywają zajęcia praktyczne realizowane w formie wizyt studyjnych, gier decyzyjnych oraz ćwiczeń dowódczo-sztabowych.

1.    moduł ogólny
2.    moduł zasadniczy (kierunkowy)
3.    moduł ograniczonego wyboru
4.    moduł swobodnego wyboru

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI?
Kompetencje wynikające z efektów kształcenia, które student powinien uzyskać  w czasie studiów są trójelementowe i opierają się na pozyskaniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

ABSOLWENCI

 1. Znają struktury organizacji międzynarodowych, instytucji polityczno-militarnych, obronnych w skali krajowej i międzynarodowej oraz występujących relacjach pomiędzy nimi w aspekcie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 2. Znają sposoby funkcjonowania systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi w sytuacjach zagrożeń militarnych,
 3. Posiadają umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do rozstrzygania problemów związanych z obronnością, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności podejmowanych działań.
 4. Potrafią podejmować samodzielnie decyzje w sytuacjach kryzysowych i trudnych pod presją czasu, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.
 5. Potrafią analizować i oceniać skutki zagrożeń niemilitarnych i militarnych.
 6. Znają nowoczesne programy i metody działania.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Obronność to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy w organizacjach związanych z obronnością państwa, takich jak:

 • instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne),
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
 • resort Ministerstwa Obrony Narodowej,
 • resort Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
 • przemysł obronny,
 • jednostki Sił Zbrojnych RP.

 


wróć