MENU

LOTNICTWO

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich. 

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

ADRESACI
Absolwenci szkół średnich, którzy chcą związać swoją przyszłość z działalnością lotniczą w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej, w tym wojskowej i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. Osoby pragnące studiować kierunek Lotnictwo powinny posiadać umiejętność logicznego myślenia oraz być kreatywne. W ofercie edukacyjnej znajdują się zarówno przedmioty ścisłe oraz wywodzące się z nauk społecznych, jak np. zarządzanie. Program kształcenia jest atrakcyjny i umożliwia wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej. Studenci kierunku Lotnictwo często rozpoczynają pracę w zawodzie już w trakcie trwania studiów, a jako jego absolwenci cieszą się uznaniem na rynku pracy. Możliwość wyboru przedmiotów wykładanych w języku angielskim pozwala studentom rozwinąć kompetencje komunikacyjne na wysokim poziomie, co jeszcze bardziej zwiększa ich atrakcyjność zawodową.

Kierunek Lotnictwo w kwietniu 2018 r. otrzymał Certyfikat i Znak Jakości Studia z Przyszłością oraz Certyfikat Nadzwyczajny Lider Jakości Kształcenia. Wyróżnienia są przyznawane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego tym specjalnościom i kierunkom, które wyróżniają się nowoczesnością koncepcji kształcenia, najwyższą jakością realizowanych programów oraz zgodnością z potrzebami rynku pracy.

CELE
Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat teorii i paradygmatów badawczych opisujących i wyjaśniających przedmiot badań dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz bezpieczeństwie, a przede wszystkim funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego oraz jego wpływu na bezpieczeństwo. Zapoznanie z procesami powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania organizacji i instytucji lotniczych.

ZASADY PRZYJĘCIA
Sprawdź szczegółowe zasady rektutacji na studia II stopnia: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-studia-II-stopnia/detail,nID,1430

OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI
W ramach kierunku lotnictwo prowadzone są następujące specjalności:

 • Organizacje lotnicze
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Specjalność Organizacje lotnicze jest ukierunkowana na kształcenie specjalistów, analityków i projektantów w zespołach powoływanych w organizacjach lotniczych oraz kierowników na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych;

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie to specjalność przygotowująca do pracy na stanowisku menedżera / kierownika średniego szczebla lub zespołu zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych w instytucjach i organizacjach lotnictwa cywilnego i wojskowego.

"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW

Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów na kierunku Lotnictwo jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach i organizacjach lotniczych.
 

 1. Moduł ogólny (ogólnowydziałowy)
 2. Moduł zasadniczy (kierunkowy)
 3. Moduł ograniczonego wyboru
  • specjalność: organizacje lotnicze,
  • specjalność: zarządzanie ruchem lotniczym
 4. Moduł swobodnego wyboru
   

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +
 

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI
Studenci kierunku lotnictwo uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w następującym obszarze:
 

 • Posiadają pogłębioną wiedzę niezbędną do identyfikacji, opisu, modelowania, symulacji i optymalizacji złożonych struktur i procesów realizowanych w instytucjach i organizacjach lotniczych.
 • Dokonują obserwacji i interpretacji złożonych zjawisk społecznych, analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności lotniczej.
 • Mają świadomość roli społecznej absolwenta kierunku lotnictwo;
 • W sposób profesjonalny formułują i przekazują społeczeństwu informacje i opinie dotyczące lotnictwa.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Z wiedzy i doświadczenia absolwentów kierunku Lotnictwo korzystają instytucje i organizacje związane z branżą lotniczą:

 • instytucje naukowe,
 • instytucje i organizacje lotnicze,
 • prywatne podmioty sektora lotniczego,
 • urzędy obsługujące organy centralnej administracji rządowej, w tym Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Absolwenci kierunku Lotnictwo posiadają wiedzę w zakresie funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego, funkcjonowania organizacji i instytucji lotniczych oraz znaczenia bezpieczeństwa w lotnictwie. W związku z tym znajdują zatrudnienie jako kierownicy i specjaliści, zajmujący stanowiska w administracji publicznej i państwowej oraz doradcy w zakresie współpracy cywilno-wojskowej w lotnictwie. Nowoczesny program kształcenia oraz kompetencje językowe rozwijane na lektoratach języków obcych umożliwiają także podjęcie pracy za granicą, np. w strukturach organizacyjnych Unii Europejskiej i europejskich organizacjach lotnictwa cywilnego. Najzdolniejsi absolwenci mogą kontynuować naukę w szkole doktorskiej, a po jej ukończeniu kształcić przyszłe pokolenia.


wróć