MENU

LOGISTYKA

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich. 

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

ADRESACI
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), chcący związać swoją przyszłość z działalnością logistyczną w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego.

Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

CELE
Pogłębienie wiedzy o efektywnym stosowaniu nowoczesnych koncepcji i technologii logistycznych zarówno w skali mikroekonomicznej, jak i w wymiarze makroekonomicznym na rynkach globalnych. Zapoznanie się z przepływami fizycznymi i informacyjnymi oraz świadczeniem usług wspomagających te przepływy w obszarze logistyki cywilnej, wojskowej w czasie pokoju oraz sytuacjach kryzysowych.

ZASADY PRZYJĘCIA
Sprawdź szczegółowe zasady rektutacji na studia II stopnia: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-studia-II-stopnia/detail,nID,1430
 

OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI
W ramach kierunku logistyka prowadzone są następujące specjalności:

 • Logistyka przedsiębiorstwa
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Transport
 • Logistyka wojskowa
 • Rachunek ekonomiczny w logistyce

Logistyka przedsiębiorstwa przygotowuje do zarządzania przepływem dóbr materialnych oraz procesami świadczenia usług logistycznych w podmiotach gospodarczych, w ramach łańcucha dostaw.

Logistyka w sytuacjach kryzysowych przygotowuje do zarządzania przepływem dóbr materialnych oraz procesami świadczenia usług logistycznych w podmiotach gospodarczych, w ramach łańcucha dostaw, podczas sytuacji kryzysowych, konfliktów i wojny.

Transport przygotowuje menedżerów logistyki do realizacji procesów transportowych i spedycyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Logistyka wojskowa  przygotowuje menedżerów logistyki do zarządzania procesami logistycznymi w jednostkach organizacyjnych terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP.

Rachunek ekonomiczny w logistyce przygotowuje menedżerów logistyki do zarządzania kosztami procesów logistycznych w jednostkach wojskowych i przedsiębiorstwach.

"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW

Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Duże znaczenie odgrywają praktyki zawodowe realizowane w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych.

 •     moduł ogólny (ogólnowydziałowy)
 •     moduł zasadniczy (kierunkowy)
 •     moduł ograniczonego wyboru
 •     moduł swobodnego wyboru

 

W trakcie studiów studenci zachęcani są do uczestnictwa w wymianie międzynarodowej ERASMUS +

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI?
Studenci kierunku logistyka uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w następującym obszarze:

 • Mają wiedzę o metodach wskazywania rezerw prowadzących do obniżania całkowitych kosztów logistycznych podmiotów gospodarczych oraz umożliwiających poprawę jakości obsługi klientów.  
 • Mają wiedzę o sposobie wdrażania systemowych rozwiązań logistycznych stosowanych  w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi.
 • Mają wiedzę o planowaniu, organizowaniu i realizowaniu procesów logistycznych w podmiotach gospodarczych.
 • Posiadają umiejętność modyfikowania lub wprowadzania nowych strategii logistycznych zmierzających do poprawy konkurencyjności krajowej i międzynarodowej podmiotów gospodarczych.
 • Są przygotowani do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania logistyczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w tej dziedzinie.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Logistyka to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, umożliwiający wszechstronne i zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach logistycznych związanych z sektorem obronnym, administracją oraz podmiotami gospodarczymi:

 • krajowe i międzynarodowe podmioty gospodarcze,
 • instytucje publiczne administracji rządowej i pozarządowej,
 • ośrodki zarządzania kryzysowego,
 • instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne).

Absolwent tego kierunku to specjalista, analityk i projektant w zespołach występujących w jednostkach administracji państwowej oraz kierownik na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach pozamilitarnych i militarnych. Jest przygotowany do pracy na stanowisku menedżera/kierownika operacyjnego szczebla zarządzania  lub zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, podmiotach gospodarczych i innych organizacjach. Wykazuje się znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk o zarządzaniu, obronności, bezpieczeństwa i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Posiada umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie logistyki przedsiębiorstwa, logistyki w sytuacjach kryzysowych, transportu i logistyki wojskowej.

***

W 2019 roku kierunek „Logistyka” prowadzony na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, znalazł się wśród najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków studiów na polskich uczelniach. Kierunki wyróżnione w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów certyfikatem „Studia z Przyszłością” docenione zostały przez grono ekspertów za oryginalność i wartość merytoryczną programów kształcenia oraz pełne dostosowanie do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Kierunek Logistyka otrzymał także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider innowacji” 2019 - otrzymują go te kierunki i specjalności studiów, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w procesie dydaktycznym.

Dokumenty do pobrania:


wróć