MENU

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.

Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich.

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

ADRESACI
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa w administracji publicznej (rządowej, wojskowej i samorządowej) oraz instytucjach gospodarczych.

Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

CELE
Przygotowanie absolwentów do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa w jednostkach administracji samorządowej i organizacjach gospodarczych.

ZASADY PRZYJĘCIA
Sprawdź szczegółowe zasady rektutacji na studia II stopnia: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-studia-II-stopnia/detail,nID,1430

OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI
Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe realizowane są w następujących specjalnościach:

  • Ochrona i obrona narodowa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe

W ramach specjalności Ochrona i obrona narodowa realizowane są następujące przedmioty: Historyczne uwarunkowania przygotowań obronnych, Planowanie obronne w państwie, Operacje wsparcia pokoju, Mobilizacja gospodarki.

Specjalność Zarządzanie kryzysowe, obejmuje: Zarządzanie kryzysowe w NATO i UE, Siły zbrojne w sytuacjach kryzysowych, Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu kryzysowym, Obronę cywilna.

Główne przedmioty specjalności Bezpieczeństwo informacyjne, to: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Technologie informacyjne w zarządzaniu bezpieczeństwem, Bezpieczeństwo systemów łączności państwa, Wojna informacyjna.

Bezpieczeństwo międzynarodowe to specjalność kształcąca w zakresu przedmiotów: Bezpieczeństwo na obszarze postsowieckim i azjatyckim, Bezpieczeństwo na obszarze euroatlantyckim, Bezpieczeństwo na obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Prognozowanie międzynarodowe, Terroryzm międzynarodowy, Analiza współczesnych konfliktów zbrojnych, Kulturowy wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego.

"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW OPIS
Pierwszy semestr studiów obejmuje realizację przedmiotów kierunkowych.
W kolejnych semestrach zajęcia prowadzone są w grupach specjalnościowych. Semestr czwarty jest przeznaczony na opracowanie pracy dyplomowej.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ?
Studia pogłębiają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne związane z bezpieczeństwem narodowym i państwowym, funkcjonowaniem różnych organów i podmiotów bezpieczeństwa, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym. W zależności od wybranej specjalności pogłębisz szczegółowe kompetencje z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony i obrony narodowej lub bezpieczeństwa informacyjnego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci mogą być zatrudniani w komórkach bezpieczeństwa w administracji publicznej i służbach mundurowych, a także w podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarzadzaniem kryzysowym, planowaniem zadań obronnych i zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji.


wróć