MENU

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich. 

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

ADRESACI
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowiskach związanych z pracą w administracji publicznej na szczeblu administracji rządowej i samorządowej w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa informacyjnego, inspektora ochrony danych osobowych, projektanta systemów bezpieczeństwa informacyjnego, specjalisty cyber-ops, menadżera i eksperta w sektorze publicznym i prywatnym, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych w szczególności w Unii Europejskiej.

CELE
Pozyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu bezpiecznego przetwarzania, gromadzenia i przechowywania informacji, w tym danych osobowych. Analiza newralgicznych miejsc w przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach, tworzenie regulacji i zasad postępowania w przypadku zarządzania informacjami i danymi.

ZASADY PRZYJĘCIA
Sprawdź szczegółowe zasady rektutacji na studia II stopnia: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-studia-II-stopnia/detail,nID,1430

"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW

Pierwszy semestr obejmuje realizację przedmiotów ogólnych.

Od drugiego semestru grupy dydaktyczne podzielone są wg specjalności, określanych na podstawie zainteresowań studentów. Semestr ten rozpoczyna także nauczanie z przedmiotów kierunkowych i fakultatywnych, rozszerzających wiedzę specjalistyczną kierunku studiów.

W semestrze trzecim studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych, które następnie są realizowane w semestrze czwartym.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI?
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne będzie wykazywał się rozszerzoną wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i nauk pokrewnych, które dotyczą prawa w zakresie systemowych rozwiązań w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz struktur organizacyjnych i zasad funkcjonowania państwa.

Ponadto zdobędzie wiedzę obejmującą zagadnienia z obszaru antropotechnicznego bezpieczeństwa informacji i technicznych rozwiązań stosowanych w systemach bezpieczeństwa informacji oraz strategicznego komunikowania i cyberkomunikowania.

Absolwent będzie wykorzystać wiedzę obejmującą modelowanie zjawisk oraz zagrożeń i symulacji, różnego rodzaju procesów w obszarze projektowania i utrzymania systemów bezpieczeństwa informacyjnego państwa, zarządzania systemami BI i bezpieczeństwem informacji według uznanych standardów i norm, analizy systemów informacyjnych na różnych szczeblach zorganizowania państwa oraz w sektorze prywatnym, analizy ryzyka według norm i standardów dla różnych obszarów działalności, uwarunkowań administracyjno-prawnych, funkcjonowania systemów bezpieczeństwa informacyjnego państwa oraz innych podmiotów.

Będzie potrafił analitycznie różnicować zjawiska wojny informacyjnej, instrumentów stosowanych w narzędziach dezinformacji oraz możliwości obrony w sytuacji ewoluujących zagrożeń, e-komunikacji i komunikacji strategicznej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent będzie przygotowany do objęcia stanowisk pracy w administracji publicznej na szczeblu administracji rządowej i samorządowej w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa informacyjnego, inspektora ochrony danych osobowych, projektanta systemów bezpieczeństwa informacyjnego, specjalisty cyber-ops, menadżera i eksperta w sektorze publicznym i prywatnym, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych w szczególności w Unii Europejskiej.


wróć