MENU

ADMINISTRACJA

RODZAJ STUDIÓW
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) dla osób cywilnych.
Studia magisterskie umożliwiają kontynuowanie nauki na podyplomowych studiach oraz studiach doktoranckich. 

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

ADRESACI
Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich), którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowiskach związanych z pracą w administracji publicznej (różnych szczebli), w organizacjach pozarządowych, a także w firmach konsultingowych i doradczych.

Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

ZASADY PRZYJĘCIA
Sprawdź szczegółowe zasady rektutacji na studia II stopnia: http://www.akademia.mil.pl/kandydaci-studia-II-stopnia/detail,nID,1430

CELE
Przygotowanie absolwentów jako specjalistów w zakresie administracji publicznej. Zapoznanie studentów z historią administracji w Polsce oraz szczegółowo z najważniejszymi kodeksami prawnymi (prawem karnym, prawem administracyjnym, międzynarodowym prawem publicznym, prawem pracy, prawem cywilnym, prawem ochrony własności intelektualnej). Przedstawienie studentom szczegółowych zagadnień związanych z postępowaniem administracyjnym, w zależności od wybranej specjalności: w administracji publicznej, wojskowej i administracji dla bezpieczeństwa.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI
Studia drugiego stopnia na kierunku Administracja realizowane są w specjalnościach:

 • administracja bezpieczeństwa,
 • administracja elektroniczna,
 • administracja gospodarcza.

Specjalność administracja bezpieczeństwa obejmuje następujące główne przedmioty: procedura karna, prawo policyjne, prawo lotnicze i kosmiczne, administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego, prawo organizacji międzynarodowych, bezpieczeństwo militarne RP.

W ramach specjalności administracja elektroniczna realizowane są przedmioty: aspekty prawne cyfryzacji, prawo nowych technologii, elektroniczne usługi publiczne, wtórne wykorzystanie informacji publicznej (re use), handel elektroniczny, prawo bezpieczeństwa informacyjnego.

Podstawowe przedmioty specjalności administracja gospodarcza to: prawo zamówień publicznych, prawo międzynarodowe prywatne, instytucje rynku pracy, prawo konkurencji i konsumenta, administracyjna reglamentacja gospodarki, administracja podatkowa.

"DROGA DO DYPLOMU" - PRAKTYCZNY PRZEBIEG STUDIÓW NA KOLEJNYCH LATACH STUDIÓW
Pierwszy semestr obejmuje realizację przedmiotów ogólnych.

Od drugiego semestru grupy dydaktyczne podzielone są wg specjalności, określanych na podstawie zainteresowań studentów. Semestr ten rozpoczyna także nauczanie z przedmiotów kierunkowych i fakultatywnych, rozszerzających wiedzę specjalistyczną kierunku studiów.

W semestrze trzecim studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych. W czwartym semestrze studenci uczestniczą w grze decyzyjnej, która jest prowadzona w ramach praktycznego ćwiczenia wydziałowego.

W ramach przedmiotów kierunkowych dla wszystkich studentów administracji realizowane są: polityka administracyjna, sądowa kontrola administracji, prawa człowieka, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, seminarium dyplomowe. Przedmioty wynikają z wybranej przez studenta specjalizacji.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI?
Kompetencje wynikające z efektów kształcenia, które student powinien uzyskać  w czasie studiów pierwszego stopnia są trójelementowe i opierają się na pozyskaniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

W zakresie wiedzy student powinien znać:

 • teorię prawa, teorię doktryn polityczno-prawnych i prawoznawstwa;
 • zasady ustroju konstytucyjnego państwa, źródła prawa oraz zadania i kompetencje władzy w państwie;
 • regulacje prawne i procedury normujące organizację i funkcjonowanie polityki administracyjnej, źródła prawa oraz aspekty związane z ochroną bezpieczeństwa narodowego i polityki.
   

W zakresie umiejętności student powinien umieć:

 • analizować i dokonać wyboru właściwych procedur w działaniach administracji publicznej;
 • samodzielnie oceniać zjawiska cywilizacyjne, konstruować m.in. opinie, ekspertyzy na podstawie aktów prawnych w obszarze wybranego zagadnienia z uwzględnieniem zmian związanych z nowymi technologiami  i cyfryzacją;
 • tworzyć pisma dotyczące poszczególnych etapów postępowania sądowo-administracyjnego;
 • jasno przedstawiać swoje zdanie używając prawidłowych argumentów opartych na logicznych wywodach oraz potrafić je zaprezentować zgodnie z zasadami wystąpień publicznych.
   

W zakresie kompetencji społecznych student powinien:

 • mieć świadomość potrzeby ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • potrafić zająć stanowisko podczas dyskusji, bronić swojej opinii posługując się argumentami opartymi na posiadanej wiedzy;
 • angażować się w projekty społeczne, szczególnie o charakterze obywatelskim, politycznym i gospodarczym;
 • doskonali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie działania różnych form administracji w  różnych obszarach jej funkcjonowania.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci są przygotowani do pełnienia roli specjalisty w strukturach administracji publicznej, pracy w służbach, inspekcjach i strażach oraz w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz zespołach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, a także organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej.

Absolwenci uzyskują odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w warunkach pokoju, kryzysu i wojny.


wróć