MENU

PRAWO

RODZAJ STUDIÓW
Stacjonarne jednolite studia magisterskie dla osób cywilnych prowadzone przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.

FORMY ZAJĘĆ
Wykłady, ćwiczenia, seminaria, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.

ADRESACI
Absolwenci szkół średnich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie prawa i widzą swoją przyszłość w zawodach prawniczych.

WYMAGANIA MATURALNE
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego; wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka i informatyka.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKASZ PODCZAS NAUKI
Podczas studiów nasi studenci otrzymają zarówno pogłębioną wiedzę teoretyczną, jak i specjalistyczną wiedzę praktyczną. W związku z misją Akademii Sztuki Wojennej - kształcenia kadry dla systemu obronności i bezpieczeństwa narodowego,  a w szczególności na potrzeby Sił Zbrojnych RP, studenci kierunku prawo otrzymają wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo w Akademii Sztuki Wojennej, absolwenci będą mogli wybrać ścieżkę kariery prawniczej i przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, komorniczą, notarialną, dyplomatyczno-konsularną lub rzecznikowską.

Absolwenci będą mieli perspektywę podjęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, samorządowej i administracji europejskiej. Ze względu na specjalistyczny profil kształcenia przyszłych prawników oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem bezpieczeństwa, absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (takich jak: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa).

SPECJALIZACJE

 • prawo bezpieczeństwa,
 • prawo obronne i wojskowe,
 • prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii,
 • prawo lotnicze i kosmiczne.

 

ZASADY REKRUTACJI

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunek prawo odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, a przyjęcie kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę) – na podstawie wyników tego egzaminu (jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, brana jest pod uwagę ocena końcowa z odpowiedniego przedmiotu uzyskana w szkole średniej).

Rekrutacja na studia będzie prowadzona w okresie od 6 maja do 30 września 2019 r.

Rekrutację na studia prowadzi się wyłącznie w systemie elektronicznym.

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów.

Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka.

Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY WEDŁUG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2008 r.:

 1. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu,
 2. Punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
 3. Wynik procentowy uzyskany podczas egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,5, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 1.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY WEDŁUG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH DO 2007 r.:

 1. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu.
 2. Punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
 3. Wynik procentowy uzyskany podczas egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,3, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 0,7. Wartość końcowa jest sumą ważoną punktów uzyskanych z obu poziomów egzaminu maturalnego;
 4. Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie rozszerzonym, wówczas przy określaniu ilości punktów przyjmuje się wagę 1.
 5. Jeżeli podczas egzaminu maturalnego kandydat zdawał przedmiot tylko na poziomie podstawowym, wówczas dla wagi poziomu rozszerzonego przyjmuje się wartość równą zero,
 6. Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie podstawowym, wówczas przy określeniu ilości punktów waga wynosi 0,5.

 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI (tzw. STARA MATURA)

Podstawą przyjęcia na studia są oceny uzyskane w trakcie tego egzaminu z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji na określony kierunek studiów, lub w przypadku, jeśli kandydat nie zdawał odpowiednich przedmiotów na egzaminie dojrzałości, oceny z tych przedmiotów uzyskane w szkole średniej. (Przelicznik wg skali określonej w Załączniku do Uchwały nr 41/2018 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 05.12.2018 r. - KLIKNIJ)

 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZDAWALI MATURĘ MIĘDZYNARODOWĄ ALBO MATURĘ EUROPEJSKĄ EB

Podstawą do przyjęcia na studia są wyniki egzaminu maturalnego. Wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym przeliczany jest ze skali ocen matury międzynarodowej na skalę ocen nowej matury. (Przelicznik wg skali określonej w Załączniku do Uchwały nr 41/2018 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 05.12.2018 r. - KLIKNIJ)

 

Uwaga! W przypadku większej liczby przedmiotów, które mogą stanowić podstawę do przyjęcia kandydata na wybrany kierunek, pod uwagę będą brane przedmioty, które pozwolą na uzyskanie największej możliwej liczby punktów.

 


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY SĄ LAUREATAMI I FINALISTAMI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH I INTERDYSCYPLINARNYCH STOPNIA CENTRALNEGO

1. Na pierwszy rok studiów przyjmowani są bez postępowania rekrutacyjnego (na podstawie złożonych dokumentów), laureaci następujących olimpiad:

1) przedmiotowych stopnia centralnego (III etap):

 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Matematycznej.

2) interdyscyplinarnych stopnia III jeżeli ich tematyka jest zbieżna z kierunkiem studiów w ASzWoj.

2. Osoby będące finalistami szczebla centralnego:

 • Olimpiady Geograficznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z geografii,
 • Olimpiady Historycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z historii,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z wiedzy o społeczeństwie,
 • Olimpiady Języka Polskiego są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z języka polskiego,
 • olimpiad językowych z języków nowożytnych są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z języka obcego,
 • Olimpiady Informatycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z informatyki,
 • Olimpiady Chemicznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z chemii,
 • Olimpiady Fizycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z fizyki,
 • Olimpiady Filozoficznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z filozofii,
 • Olimpiady Matematycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z matematyki.

 

Finaliści olimpiad podczas kwalifikacji na studia otrzymują z danego przedmiotu maksymalną liczbę punktów.

 

Podstawą uzyskania powyższych uprawnień jest dokument, wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych lub okręgowych, który kandydat zobowiązany jest dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi w procesie rekrutacji.

Zobacz również: