MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Jawność życia publicznego

Instytut Prawa i Administracji Obronnej 

Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego 
Akademii Sztuki Wojennej,

 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

oraz Towarzystwo Wiedzy Obronnej
zapraszają do udziału w krajowej konferencji naukowej

 nt. Jawność życia publicznego

która odbędzie się w dn. 24 października 2018 roku
w Akademii Sztuki Wojennej al. gen. A. Chruściela „Montera” 103,  
blok 56 sala 211
w godz. 9.00-17.00

Wydarzenie ma na celu zasygnalizowanie najważniejszych zagadnień związanych z wejściem w życie ustawy o jawności życia publicznego, niosącej ze sobą wiele problemów teoretycznych
 i praktycznych. Konieczne staje się uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące uruchomienia nowych oraz reformy już istniejących mechanizmów w sferze wzmocnienie transparentności zarządzania państwem.

Celem konferencji jest perspektywiczna, ale także retrospektywna ocena rozwiązań prawnych regulujących transparentność życia publicznego w Polsce i na świecie. Problematyka, wokół której zamierzają skupić uwagę organizatorzy, obejmuje tak kontrowersje dotyczące zasad i zakresu ochrony prywatności jednostki oraz jej praw do udziału w życiu publicznym i uzyskiwania informacji o sprawach publicznych, jak i ocenę granic ingerencji państwa realizującego przy pomocy służb istotne zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego– w sferę informacji o jednostce.

Zmiana rozwiązań prawnych, dotykająca hierarchii praw i wolności konstytucyjnie chronionych, wymaga udzielenia nowych odpowiedzi na istniejące od długiego czasu pytania i wątpliwości. Nowelizacje regulacji prawnych dotyczące nowych reguł, dyrektyw i zasad gwarantujących jawność życia publicznego w Polsce mają charakter ustrojowy i dotyczyć będą zarówno sfery publicznoprawnej, jak i prywatnoprawnej. Przyjęte rozwiązania prawne mają także stanowić silne wzmocnieniem mechanizmów antykorupcyjnych. Zatem czy ustawa o jawności życia publicznego jest tylko reformą czy rewolucją prawa i mentalności w postrzeganiu jawności w życiu publicznym?

Program konferencji skierowany jest zarówno do przedstawicieli świata nauki, jak i administracji publicznej oraz przedsiębiorców, chcących poznać praktyczne konsekwencje wprowadzenia ustawy o jawności życia publicznego i skutecznie przygotować się do wdrożenia zmian w tym polityki antykorupcyjnej w jednostce.

Obszary tematyczne Konferencji:

1. Transparentność życia publicznego

               Exitus acta probat? /Czy cel uświęca środki?/

 • Komu potrzebna jawność?
 • Jakie metody służą zapewnieniu jawności?
 • Czy jawność jest środkiem czy celem?

2. Autonomia informacyjna jednostki

             Hominum causa omne ius constitutum sit /Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi/

 • Co obywatel musi ujawnić państwu?
 • Jak państwo chroni informacje o obywatelu?
 • Gdzie przebiega granica między sferą prywatności a sferą publiczną?

3. Status osoby pełniącej funkcję publiczną

               Honos habet onus/Zaszczyt nakłada ciężar; Sława niesie brzemię/

 • Celebryta czy funkcjonariusz?
 • Konflikt interesów czy lojalność?
 • Oświadczenia majątkowe – zagrożenie czy ratunek?

4.  Praktyki antykorupcyjne

               Nemo tenetur se ipsum accusare/Od nikogo nie można wymagać, żeby sam się oskarżył/

 • Łapownictwo – przekupstwo – kumoterstwo – jak ustalać znamiona czynu?
 • Nowe uprawnienia służb – ochrona prawa czy powszechna inwigilacja?
 • Sygnalista – bohater czy donosiciel?

5.  System compliance

              Quis custodiet ipsos custodes? /Kto upilnuje samych strażników?/

 • Audytor uczciwości - na czym polega rola oficera compliance?
 • Zawodowy lobbing a granice wsparcia – kto je wyznacza?
 • Kto kontroluje służby?

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest terminowe przesłanie karty zgłoszeniowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konferencja-jzp@akademia.mil.pl oraz przekazanie opłaty konferencyjnej w wysokości zgodnej z wybraną formą udziału w konferencji na konto Organizatora:

Towarzystwo Wiedzy Obronnej NIP: 526 000 17 72
Bank Pekao SA – Bank Pekao S.A.: 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
koniecznie z dopiskiem:
„Jawność życia publicznego” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika konferencji

Formy udział w konferencji:

 • CZYNNY UDZIAŁ (przerwy kawowe, obiad, uroczysta kolacja, materiały konferencyjne oraz publikacja) – 250 zł
 • BIERNY UDZIAŁ z PUBLIKACJĄ (przerwy kawowe, obiad, materiały konferencyjne oraz publikacja) – 200 zł
 • BIERNY UDZIAŁ (przerwy kawowe, obiad, materiały konferencyjne) – 50 zł
 • PRZEKAZANIE tekstu do publikacji – 150 zł

Informujemy, że organizatorzy nie przewidują zwolnień z opłaty konferencyjnej.

Terminarz konferencji:

 • do 15 września 2018 r. – nadsyłanie kart zgłoszeniowych (załącznik nr 1);
 • do 30 września 2018 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej;
 • do 15 października 2018 r. – przedstawienie szczegółowego programu konferencji;
 • do 15 listopada 2018 r. – nadsyłanie artykułów pokonferencyjnych.

Przewidywany czas na wygłoszenie referatu to 10 minut. Komitet Organizacyjny do dnia 25 września 2018 r. prześle drogą mailową informację zwrotną o zakwalifikowaniu referatów. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji proponowanych tematów.

Autorzy artykułów zobowiązani są do zredagowania tekstów zgodnie z wytycznymi Wydawnictwa ASzWoj (załącznik nr 2). Na końcu artykułu należy zamieścić:

 • tytuł w j. angielskim,
 • streszczenie w j. polskim i j. angielskim (do 10 wierszy),
 • słowa klucze w j. polskim i j. angielskim (min. 3 słowa),
 • krótką notkę o autorze.

Komitet Naukowy konferencji:

 • płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda Akademia Sztuki Wojennej
 • insp. dr Marek Fałdowski Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • prof. dr hab. Waldemar Kitler Akademia Sztuki Wojennej
 • podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • prof. dr hab. Waldemar Paruch Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • prof. dr hab. Anna Sobaczewska – Młynarska Instytut Nauk Prawnych PAN
 • prof. dr hab. Joanna Sieńczyło – Chlabicz Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak Uniwersytet SWPS
 • prof. dr hab. Małgorzata Święcicka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Wiesław Jasiński prof. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • dr hab. Grzegorz Tylec prof. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska prof. Akademia Sztuki Wojennej
 • dr hab. Katarzyna Chałubińska – Jentkiewicz prof. Akademia Sztuki Wojennej
 • dr hab. Tomasz Kuczur prof. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Marzena Toumi prof. Akademia Sztuki Wojennej
 • płk dr hab. Piotr Płonka Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
 • kom. dr Aneta Łyżwa Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • dr Wojciech Federczyk Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • mł. insp. dr Magdalena Zubańska Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • podinsp. dr Marcin Płotek  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • ppłk dr inż. Dariusz Nowak Akademia Sztuki Wojennej

Komitet Organizacyjny konferencji:

 • dr Agnieszka Brzostek Akademia Sztuki Wojennej
 • dr Monika Nowikowska Akademia Sztuki Wojennej (sekretarz)
 • dr Konrad Walczuk Akademia Sztuki Wojennej
 • dr Filip Radoniewicz Akademia Sztuki Wojennej
 • mgr Izabela Stańczuk  Akademia Sztuki Wojennej

Pliki do pobrania: