MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Informacje ogólne dla żołnierzy i pracowników wojska i administracji

W ASzWoj realizowane są m.in. studia II stopnia, w których uczestniczą skierowani oficerogenewie zawodowi SZ RP. Studia te umożliwiają uzupełnienie wykształcenia niezbędnego do wyznaczenia na stanowiska służbowe zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Ponadto Wydział Wojskowy realizuje kursy i studia dla kandydatów na wyższe stanowiska służbowe, w tym Podyplomowe Studia Polityki Obronnej (PSPO), Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne (PSOT) oraz Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny (WKOS).

Podyplomowe Studia Polityki Obronnej są elitarnymi kilkuosobowymi studiami dla wyróżniających się oficerów starszych, przewidzianych do wyznaczenia na najwyższe stanowiska w Siłach Zbrojnych RP, resorcie obrony narodowej oraz w międzynarodowych strukturach wojskowych. Program trwających 10 miesięcy studiów, oprócz zajęć dydaktycznych, obejmuje także krajowe i zagraniczne podróże studyjne, wizyty w jednostkach wojskowych i zakładach przemysłu obronnego oraz udział w sympozjach i konferencjach naukowych.

W zakresie prowadzenia kursów szczególną rolę pełni także Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów, które  zapewnia profesjonalne kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr dowódczych i sztabowych oraz logistycznych SZ RP, głównie na poziomie taktyczno-operacyjnym. W swojej działalności bazuje na zasobach dydaktycznych Wydziału Wojskowego, pozostałych samodzielnych jednostek organizacyjnych ASzWoj oraz pozyskanych nauczycielach i specjalistach spoza uczelni.

W ofercie edukacyjnej CDKO znajduje się blisko 70 kursów doskonalących o różnorodnej tematyce (ok. 50 obszarów tematycznych), w tym m.in. dla kandydatów do służby poza granicami kraju (częściowo w języku angielskim z wykorzystaniem zasobów platformy e-learning'owej LMS ILIAS), kontaktów z mediami, MPHKZ, kontroli zarządczej jednostek sektora finansów publicznych, HNS, zarządzania i administrowania zasobami osobowymi, problematyce kadrowej, mobilizacyjnej i uzupełnieniowej, dla oficerów pionów szkolenia, dla oficerów operacyjnych, analizy informacji oraz rozpoznania ogólnowojskowego i osobowego, ochrony wojsk w operacji, odzyskiwania personelu wojskowego, obszaru C3I, dla kandydatów na pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kandydatów na stanowiska Szefów WSzW (komendantów WKU), kandydatów na stanowiska dowódców oddziałów.