MENU

Informacja publiczna w ASzWoj

Serwis BIP ASzWoj umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu ASzWoj.

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

  •     Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
  •     Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  •     Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego;
  •     Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2013/37/UE z 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;
  •     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  •     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
  •     Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;
  •     Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.