MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Hybrid Threats and European Security

Katedra Zagrożeń Bezpieczeństwa i Terroryzmu
Instytut Podstaw Bezpieczeństwa
Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Sztuki Wojennej
Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego
Samorząd Studentów WBN ASzWoj

mają zaszczyt zaprosić na

SEMINARIUM NAUKOWE

Hybrid Threats and European Security

Warszawa, 4 czerwca 2019 roku
godz. 9.30, sala 16, bl. 25

Od czasu rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 r. i napaści na Ukrainę, pojęcie „wojny hybrydowej” zyskało sporo popularności wśród badaczy, ekspertów od bezpieczeństwa, dziennikarzy i opinii publicznej, wywołując również niemałe kontrowersje odnośnie niejednoznaczności tego terminu. Społeczność międzynarodowa w dużej mierze odnosi wojnę hybrydową do rosyjskich działań  na obszarze tzw. „bliskiej zagranicy”, ale także w stosunku do krajów Europy Wschodniej i Zachodniej, jak i do tajnych operacji przeprowadzanych przez aktorów niepaństwowych wykorzystywanych przez Moskwę jako pośrednicy na Bliskim Wschodzie. Pomimo wielu różnych i czasami sprzecznych definicji wojny hybrydowej, większość państw NATO i UE jest zgodna, że stanowi ona poważne wyzwanie dla europejskiego bezpieczeństwa. Dlatego też zjawisko wojny hybrydowej wymaga pogłębionych badań i refleksji naukowej. Rosja nie jest jednak jedynym krajem stosującym niekonwencjonalne środki w celu realizacji swoich celów politycznych. Chiny wykorzystują trudniej uchwytne i identyfikowalne techniki hybrydowe, oferując choćby poszczególnym państwom masowe wsparcie finansowe przeznaczone na projekty infrastrukturalne.

Polska stanowczo potępiła rosyjską agresję na Ukrainę i tym samym stała się celem działań hybrydowych prowadzonych przez Moskwę, których celem jest m. in. rozluźnienie współpracy Warszawy z krajami sąsiednimi, a także kampanie dezinformacyjne. O ile sytuacja demograficzna Polski różni się od krajów bałtyckich zwłaszcza niewielką liczbą rosyjskiej mniejszości, o tyle bliskie relacji Warszawy  z Waszyngtonem, aktywność w NATO, jak i możliwości militarne oraz ekonomiczne traktowane są przez Rosję jako poważne zagrożenie.

Głównym celem seminarium jest analiza zagrożeń hybrydowych mających wpływ na bezpieczeństwo w Europie. W ostatnich latach można zauważyć pewną zmianę w rosyjskiej strategii w stosunku do państw NATO i UE, gdzie „środki aktywne” odgrywają coraz większą rolę. W ramach wojny hybrydowej można wyróżnić wiele technik działania, choćby szpiegostwo, cyberszpiegostwo, propaganda i dezinformacja, operacje wpływu na wynik wyborczy, jak też pośrednie i bezpośrednie wsparcie dla ruchów populistycznych. W trakcie seminarium poruszone zostaną wyzwania dla europejskiego bezpieczeństwa, jak też możliwości dalszych badań nad fenomenem wojny hybrydowej.  

 

Since the Russian annexation of Crimea in 2014 and Moscow’s invasion on Ukraine, the concept of “hybrid warfare” gained much popularity among the researchers, media outlets and public opinion, sparking at the same time controversy about its ambiguity. The international community almost unanimously referred the hybrid warfare to Russian policy towards the so called “near abroad”, but also towards Eastern and Western Europe, or to its clandestine activities conducted through non-state actors used as proxies in the Middle East. Although there are many definitions of hybrid warfare, most of the NATO and UE countries agree that it poses a significant challenge for European security. That is why this term needs a proper consideration and reassessment. Russia, however is not the only country which performs unconventional methods to achieve its political objectives. China employs more subtle hybrid techniques, in particular offering states massive financial benefits and the creation or rejuvenation of different infrastructure projects.

After Poland vehemently condemned Moscow’s military aggression against Ukraine, Warsaw found itself as a prime target for a broadly understood hybrid activities aimed at loosen its relationships with neighbouring countries and sow fear and instability. While Poland demographic situation differs from Baltic states by proportionally small Russian minority, its close alliance with US, an active participation in NATO missions, as well as military capabilities and economic strength combined together pose a serious threat to Russian objectives in Eastern Europe.

The main aim of the seminar is to address how the current hybrid threats have impacted the European security. Recent years have witnessed a shift in Russian strategy towards NATO and UE countries, where “active measures” seemed to play more powerful role. Since asymmetrical operations combine various tools and techniques such as espionage, cyber-espionage, propaganda and fake news, meddling in parliamentary elections, or direct and indirect support for populist political movements, members of NATO should not underestimate this threat. Hybrid tools and challenges for European security, as well as further research directions will be discussed during the seminar organized by the Faculty of National Security.

Program seminarium

9.30-9.45 Otwarcie seminarium  - prof. dr hab. Jarosław Gryz

9.45 – 11.00 Sesja I – Wystąpienia prelegentów

11.00 – 13.00 Sesje panelowe

13.00 – 13.30 Dyskusja ekspercka         

13.30-13.45   Podsumowanie seminarium

Keynote speaker: prof. Vakhtang Maisaia, Caucasus International University, Hybrid Threats, geopolitics and “Gerasimov doctrine” – from Syria till Ukraine.