MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Sztuki Wojennej
zaprasza do udziału w krajowej konferencji naukowej nt.

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

która odbędzie się w dn. 25-26 października 2018 roku
w WDW Kościelisko k. Zakopanego
(https://www.rewita.pl/koscielisko/)

Celem konferencji jest podjęcie humanistycznej refleksji nad bezpieczeństwem, stanowiącym obecnie kategorię dynamicznie kształtującą dyskurs społeczny i naukową płaszczyznę badawczą. Ta wielowątkowa i procesualna funkcja bezpieczeństwa jest nie tylko pewnym fenomenem epoki nazywanej ponowoczesną, ale wskazuje na humanistyczną proweniencję samego pojęcia i definiujące je desygnaty. Refleksja nad bezpieczeństwem nie jest czymś nowym, od wieków stanowiła kryterium realizacji interesów politycznych i wyznaczała standardy myślenia (działania) grup społecznych i konkretnego człowieka. Warto jednak podkreślić, że ewolucja bezpieczeństwa polegała na stopniowym przenoszeniu ciężaru zagrożeń z płaszczyzny naturalistycznej na kulturową. Nawet wojny na przestrzeni historii postrzegano jako zjawiska naturalne, na które człowiek nie ma większego wpływu.

Z czasem szeroko rozumiana kultura zaczęła przeważać nad determinantami naturalistycznymi. Epoka ponowoczesna, charakteryzująca się kryzysem „wielkich narracji”, jest kontynuacją (jeśli nie apogeum), owego procesu ewolucji zagrożeń i bezpieczeństwa. Tym samym współczesność ukazuje humanistyczny kontekst bezpieczeństwa, który nigdy wcześniej nie zarysował się tak wyraźnie. Powyższa teza wynika z tego, że obecnie człowiek nie tylko doświadcza skutków zagrożeń (szczególnie kulturowych), ale przede wszystkim jest ich przyczyną. Jest on także w dużej mierze tego świadomy.

Nasuwa się zatem konstatacja, iż współcześnie na podmiotach bezpieczeństwa (człowiek, grupa społeczna, społeczeństwo) ciąży wielka odpowiedzialność za formę egzystencji obecnych i przyszłych pokoleń. Nigdy dotąd nie wystąpiła tak nagląca konieczność odwoływania się do ludzkiej racjonalności w perspektywie kształtowania bezpieczeństwa jak współcześnie w epoce pluralizmu, relatywizmu wartości, w świecie wręcz nieograniczonego przepływu informacji. Wydaje się zatem, że refleksja nad humanistycznymi kontekstami bezpieczeństwa jest nie tylko ważna, ale także konieczna.

Zakładamy, że konferencja będzie platformą wymiany poglądów, prezentowania i weryfikacji osiągnięć naukowych, oscylujących wokół niżej wyszczególnionych obszarów tematycznych:
1. Podmiotowy wymiar bezpieczeństwa.
2. Przedmiotowy wymiar bezpieczeństwa.
3. Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa personalnego.
4. Człowiek jako kreator i „beneficjent” bezpieczeństwa.
5. Kultura bezpieczeństwa.
6. Bezpieczeństwo jako kategoria subiektywna (konstruktywizm) i obiektywna (realizm).
7. Współczesne determinanty bezpieczeństwa społecznego.
8. Rola instytucji społecznych w kształtowaniu bezpieczeństwa podmiotów jednostkowych i zbiorowych.
9. Aksjologiczne aspekty bezpieczeństwa (bezpieczeństwo jako godna forma trwania).
10. Pokojowe i wojenne metody kształtowania bezpieczeństwa.
11. Bezpieczeństwo na gruncie myśli liberalnej i konserwatywnej.
12. Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu bezpieczeństwa.
13. Samoświadomość nauk o bezpieczeństwie.
14. Tożsamość w podmiotach i metodach badań nauk o bezpieczeństwie.
15. Użyteczność metodologii nauk humanistycznych w analizach z zakresu nauk
o bezpieczeństwie.
16. Edukacja dla bezpieczeństwa w teorii i praktyce pedagogicznej.
17. Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa.
18. Bezpieczeństwo w perspektywie historycznej.
19. Pojmowanie bezpieczeństwa na ziemiach polskich w czasach najnowszych.
20. Historia bezpieczeństwa w Europie Środkowej w przekroju dziejowym – zmienność czy stałość?

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest terminowe przesłanie karty zgłoszeniowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konferencja-hab@akademia.mil.pl oraz przekazanie opłaty konferencyjnej w wysokości 600 zł na konto Organizatora:

Akademia Sztuki Wojennej NIP: 1130005367
Bank Pekao SA – 71 1240 6074 1111 0010 4302 4446
koniecznie z dopiskiem:
„Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika konferencji

Terminarz konferencji:
do 15 września 2018 r. – nadsyłanie kart zgłoszeniowych (załącznik nr 1);
do 30 września 2018 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej;
do 15 października 2018 r. – przedstawienie szczegółowego programu konferencji;
do 15 listopada 2018 r. – nadsyłanie artykułów pokonferencyjnych.

Autorzy artykułów zobowiązani są do zredagowania tekstów zgodnie z wytycznymi Wydawnictwa ASzWoj (załącznik nr 2). Na końcu artykułu należy zamieścić:
- tytuł w j. angielskim,
- streszczenie w j. polskim i j. angielskim (do 10 wierszy),
- słowa klucze w j. polskim i j. angielskim (min. 3 słowa),
- krótką notkę o autorze.

Informacji dotyczących organizacji konferencji udziela ppłk dr inż. Radosław Bielawski (tel. 602 374 373).

Komitet Naukowy konferencji:

 • gen. bryg. dr Ryszard PARAFIANOWICZ
 • płk dr hab. Bogdan GRENDA, prof. ASzWoj
 • prof. dr hab. Andrzej MISIUK, UW w Warszawie
 • prof. dr hab. Ryszard ROSA, SAN w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK, UPH w Siedlcach
 • prof. dr hab. Waldemar KITLER, ASzWoj
 • prof. dr hab. Bogdan SZULC, ASzWoj
 • płk dr hab. Tadeusz SZCZUREK, prof. WAT
 • płk dr hab. Sylwester KUREK, prof. ASzWoj
 • płk dr hab. Krzysztof DRABIK, prof. ASzWoj
 • dr hab. Beata ŁACIAK, prof. ASzWoj
 • dr hab. Piotr GROCHMALSKI, prof. ASzWoj
 • dr hab. Bogdan MICHAILIUK, prof. ASzWoj
 • dr hab. Janusz ŚWINIARSKI, prof. WAT
 • dr hab. Mirosław MINKINA, prof. UPH
 • dr hab. Mariusz KUBIAK, prof. UPH w Siedlcach
 • dr hab. Janusz GIERSZEWSKI, prof. AP w Słupsku
 • dr hab. Andrzej PIECZYWOK, prof. UKW w Bydgoszczy
 • dr hab. Andrzej URBANEK, prof. AP w Słupsku
 • dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM w Olsztynie
 • dr hab. Janusz ROBSKI, prof. UP w Krakowie
 • dr hab. Barbara WIŚNIEWSKA-PAŹ, prof. UWr
 • dr hab. Jan MACIEJEWSKI, prof. UWr
 • dr Małgorzata SCHNEIDER, UKW w Bydgoszczy
 • dr Waldemar NOWOSIELSKI, UKW w Bydgoszczy
 • dr Krzysztof LORANTY, UP

Komitet Organizacyjny konferencji:

 • ppłk dr inż. Radosław BIELAWSKI – przewodniczący komitetu
 • dr Ilona URYCH – zastępca przewodniczącego komitetu
 • dr Barbara DRAPIKOWSKA
 • dr Dorota DOMALEWSKA
 • mgr Marlena ZADOROŻNA
 • ppłk mgr Maciej BOGDAN
 • Tadeusz BRZOZOWSKI