MENU

Formy kształcenia cudzoziemców w Akademii Sztuki Wojennej

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zwane dalej „Cudzoziemcami” mogą podejmować i odbywać w Akademii Sztuki Wojennej:

  • studia pierwszego stopnia;
  • studia drugiego stopnia;
  • studia podyplomowe;
  • staże habilitacyjne;
  • staże naukowe lub szkolenia specjalizacyjne;
  • kursy dokształcające, w tym kursy języka polskiego oraz roczne kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim;
  • studenckie praktyki zawodowe oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.