MENU

Egzaminy z języka obcego dla studentów I stopnia

Egzaminy końcowe dla studentów I stopnia składają się z części pisemnej, opartej na zrealizowanym podczas ćwiczeń materiale oraz z części ustnej. Teraz polegać ma ona na udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania specjalistyczne z puli pięćdziesięciu obowiązujących zagadnień. Część ustna egzaminu jest obowiązkowa, a uzyskane punkty stanowią 30% oceny końcowej.

Studenci zobowiązani są do opracowania odpowiedzi samodzielnie, jednak podczas ćwiczeń prowadzący zachęcają studentów do prezentowania efektów swojej pracy. Dzięki temu otrzymują oni wskazówki merytoryczne, niezwykle cenne w doskonaleniu ich wypowiedzi pod względem językowym, ale też naukowym.

Głównym celem wdrażanych zmian jest przygotowanie studentów do aktualnych wymagań rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem krajowych i międzynarodowych organizacji związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i obronnością, np. MON, UE, NATO, ONZ. Umiejętność dyskutowania oraz wyrażania opinii w języku obcym na tematy zawodowe stanowi w dzisiejszych czasach swoisty „klucz do sukcesu”. Ponadto, wprowadzane zmiany mają także na celu poszerzenie świadomości obywatelskiej, gdyż tematy dotyczą bieżącej sytuacji politycznej w Polsce i na świecie. Wiedza w tym zakresie jest niezbędna, aby świadomie uczestniczyć w wyborach parlamentarnych, samorządowych, zebraniach rad gminnych, konferencjach naukowych, dyskusjach publicznych czy forach internetowych.

***
Nowe zasady obowiązują studentów, którzy rozpoczęli lektorat w Akademii w roku akademickim 2016/2017 oraz następne roczniki. Na opracowanie pytań studenci mają cztery semestry.