MENU

ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENCKIM W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENCKIM W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM: OD 1 SIERPNIA DO 19 SIERPNIA

Blok 94, pokój nr 22 (tel. 261-813-876, 261-814-166)

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek – 8.00 - 13.00
Wtorek – 8.00-13.00
Środa– 8.00-13.00
Czwartek– 8.00-13.00
Piątek– 8.00-13.00

JAK UBIEGAĆ SIĘ O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM?

KROK 1 – Należy wypełnić elektronicznie i wydrukować poniższy dokument:
Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim

KROK 2 – Wniosek należy dostarczyć osobiście, bądź wysłać drogą pocztową.

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ, Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji,
al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, blok 94, pokój nr 22

UWAGA!
Przy składaniu wniosku będzie nadawany numer wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim. Numer wniosku będzie niezbędny do zweryfikowania informacji o otrzymaniu miejsca w Domu Studenckim, która ukaże się na stronie Akademii.
W przypadku osobistego złożenia wniosku, każdy wnioskodawca otrzyma oddzielną karteczkę z przydzielonym numerem wniosku, natomiast w przypadku przesłania dokumentów pocztą, będzie wysyłany numer wniosku na adres e-mail. Prosimy o sprawdzanie poczty e-mail w celu zapoznania się nadanym numerem.

W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa w celu złożenia stosownych wyjaśnień mających wpływ na przebieg spraw, student/doktorant ma możliwość wyznaczenia pełnomocnika. W związku z powyższym należy wypełnić odpowiedni dokument: Pełnomocnictwo.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku tj. dokumentów, niezbędnych do przyznania miejsca w Domu Studenckim, zostanie wystawione wezwanie do uzupełnienia braków. Dokumenty należy dostarczyć w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni). W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość złożenia prośby do Komisji Stypendialnej o przedłużenie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów: Wniosek do Komisji Stypendialnej.

KROK 3 –  Należy sprawdzić w podzakładce „listy przyznanych miejsc” czy otrzymało się miejsce w Domu Studenckim. Listy będą publikowane na podstawie nadanego numeru przy składaniu wniosku. Listy osób, które otrzymały miejsce w Domu Studenckim pojawią się 2 WRZEŚNIA.

KROK 4 – Należy potwierdzić telefonicznie swoją chęć zamieszkania w Domu Studenckim na numer telefonu:
261 814-166. W terminie OD 2 WRZEŚNIA DO 6 WRZEŚNIA.

KROK 5 – Należy wpłacić kaucję w kwocie 300 zł na numer konta:
Bank PEKAO SA XO / Warszawa: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159
Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa.
W tytule wpłaty wpisać: Kaucja za Dom Studencki – /…nazwisko studenta/doktoranta i wydział…/

KROK 6 – Należy odebrać OSOBIŚCIE skierowanie w Wydziale Spraw Studenckich Doktoranckich i Promocji, za okazaniem legitymacji, decyzji lub zaświadczenia o przyjęciu na studia. W terminie OD 23 WRZEŚNIA DO 4 PAŹDZIERNIKA.

KROK 7 – Należy udać się wraz ze skierowaniem i potwierdzeniem wpłaty kaucji do Domu Studenckiego i zakwaterować się.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ SKONTAKTUJ SIĘ Z WSSDIP POD NUMEREM:
261 813-876 lub 261 814-166