MENU

UCZELNIANE ORGANIZACJE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ - DOKUMENTY

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH I UCZELANIANYCH ORGANIZACJI DOKTORANTÓW AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

UTWORZENIE UCZELNIANEJ ORGANIZACJI

1. INFORMACJA O UTWORZENIU ORGANIZACJI
Informację o utworzeniu organizacji należy złożyć do Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej (za pośrednictwem Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji).

Informacja powinnna zawierać:
1) Pełną nazwę organizacji,
2) Siedzibę organizacji (jednostka, przy której uczelniana organizacja zamierza działać),
3) Imię i nazwisko opiekuna organizacji (nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii Sztuki Wojennej),
4) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji,
5) Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail),
6) Dane założycieli organizacji:
    a) imię i nazwisko,
    b) jednostka organizacyjna,
    c) rok studiów,
    d) nr albumu,
    e) podpis,
7) Podpis opiekuna organizacji,
8) Podpis kierownika PJO.

INFORMACJA O UTWORZENIU ORGANIZACJI

2. REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI
Każda organizacja musi dołączyć do informacji o jej utworzeniu regulamin uczelnianej organizacji.

Regulamin organizacji powinien określać:
1) Pełną nazwę organizacji,
2) Siedzibę organizacji,
3) Cele oraz sposoby ich realizacji,
4) Zasady nabywania i utraty członkostwa,
5) Sposób powoływania władz organizacji, zakres ich kompetencji oraz czas trwania kadencji,
6) Sposób reprezentacji organizacji,
7) Tryb uchwalania regulaminu i jego zmian,
8) Tryb podjęcia decyzji o rozwiązaniu organizacji.

REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI

3. UCHWAŁA
Do informacji o utworzeniu organizacji oraz regulaminu należy dostarczyć:
1) Uchwałę dot. regulaminu organizacji,
2) Uchwałę powołującą osobę do reprezentowania organizacji,
3) Protokół z posiedzenia dot. uchwalenia regulaminu organizacji oraz powołania osoby reprezentującej organizację.

4. REJESTRACJA UCZELNIANEJ ORGANIZACJI
Warunkiem wpisu do rejestrau uczelnianej organizacji jest zgodność jej regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutu Akademii Sztuki Wojennej i regulaminu studiów.

FUKNCJONOWANIE ORGANIZACJI

1. ŚRODKI FINANSOWE NA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
Organizacja w celu otrzymania środków na planowany projekt składa wniosek finansowy do przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów lub wyznaczonej przez niego osoby.

Wniosek finansowy musi zawierać:
1) Pełną nazwę organizacji,
2) Siedzibę organizacji,
2) Liczbę członków organizacji,
3) Imię i nazwisko prezesa,
4) Imię i nazwisko skarbnika,
5) Dane kontaktowe do prezesa i skarbnika organizacji,
6) Informacje dotyczące projektu:
     a) nazwa projektu,
     b) cele projektu,
     c) merytoryczne założenia projektu,
     d) koordynatora projektu,
     e) współorganizatorów projektu,
      f) data realizacji projektu,
7) Kosztorys projektu:
     a) rodzaj kosztów,
     b) koszt jednostkowy,
     c) finansowanie ze środków URSS,
     d) finansowanie z innych źródeł.
8) Kwotę wnioskowaną na działalność uczelnianej organizacji,
9) Podpis prezesa oraz opiekuna organizacji.

Wniosek należy złożyć do:
1) 15 grudnia na I okres rozliczeniowy (styczeń, luty, marzec);
2) 15 marca na II okres rozliczeniowy (kwiecień, maj, czerwiec);
3) 15 września na III okres rozliczeniowy (październik, listopad, grudzień).

WNIOSEK FINANSOWY

2. SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE Z PRZYZNANYCH ŚRODKÓW
Każda organizacja, której przyznano środki materialne zobowiązana jest do złożenia sprawozdania z przyznanych środków nie rzadziej niż raz w semestrze.

SPRAWOZDANIA  Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej może żądać od władz organizacji sprawozdania z jej działalności za rok poprzedni.

3. ZMIANY
Uczelniane organizacje są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania na piśmie za pośrednictwem WSSDiP, Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej o przyjęciu lub zmianach regulaminu organizacji oraz o powołaniu zarządu lub zmianach w składzie zarządu. Do informacji należy załączyć dokumentację potwierdzającą dokonanie zmian, w tym protokół z posiedzen
ia władz organizacji.