MENU

Security and Defence Quarterly

"Security and Defence Quarterly" jest międzynarodowym czasopismem, poświęconym pogłębianiu wiedzy i zrozumienia teorii, badań i praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony na skalę globalną. Czasopismo przyjmuje wysokiej jakości artykuły teoretyczne i badawcze z nowych, interdyscyplinarnych i tradycyjnych dziedzin bezpieczeństwa i obrony. Obszary badań obejmują między innymi wojskowy, polityczny, prawny, ekonomiczny, środowiskowy, cyber, społeczny aspekt badań nad bezpieczeństwem i przedstawiane są w wymiarze międzynarodowym.

Kwartalnik "Security and Defence Quarterly" wydawany jest od 2013 roku i jest jednym z najważniejszych polskich czasopism naukowych w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach czasopism: ERIH PLUS, DOAJ, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), BazHum, BazTech i wielu innych. Zgodnie z wykazem czasopism opublikowanym w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 roku za publikację w kwartalniku "Security and Defence Quarterly" autor uzyskuje 20 punktów dla potrzeb tzw. oceny parametrycznej.

Przejdź do strony "Security and Defence Quarterly"!

Cybersecurity and Law

Akademia Sztuki Wojennej w 2019 roku rozpoczęła wydawanie nowego czasopisma naukowego, tematycznie związanego z cyberbezpieczeństwem. Półrocznik "Cybersecurity and Law" stanowi forum do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat problematyki szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa jako obszaru związanego z działaniami zbrojnymi, zagrożeniami cybernetycznymi oraz zdolnością do obrony przed nimi, a także działaniami formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podmiotów prywatnych.

 

Więcej informacji o "Cybersecurity and Law"

Kontakt do redakcji czasopisma: cyber.law@akademia.mil.pl

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

"Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej" są recenzowanym czasopismem naukowym, którego zasadniczym celem jest prezentacja i upowszechnianie wyników prac badawczych prowadzonych w dyscyplinach naukowych uprawianych w Akademii Sztuki Wojennej.

Publikowane artykuły dotyczą różnorodnych aspektów bezpieczeństwa i obronności, w tym między innymi: polityczno-doktrynalnych problemów bezpieczeństwa, problematyki sztuki wojennej, ekonomii bezpieczeństwa i logistyki, przygotowania i szkolenia kadr na potrzeby systemów bezpieczeństwa i obronności oraz problemów historyczno-wojskowych.

Przejdź do strony "Zeszytów Naukowych Akademii Sztuki Wojennej"!