MENU

Wymagane dokumenty

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

 1. Podanie o przyjęcie na studia (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów).
 2. Ankieta osobowa (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów).
 3. Poświadczoną przez ASzWoj kserokopię świadectwa uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane; świadectwo musi być zalegalizowane lub opatrzone apostille oraz uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości na drodze nostryfikacji lub na podstawie umów międzynarodowych. Kandydaci ze świadectwem uzyskanym w Polsce składają poświadczoną przez ASzWoj kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. "nowej matury" lub trybie tzw. "starej matury" (należy okazać oryginał do wglądu).
 4. Kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP tj. wiza, karta czasowego pobytu, karta na osiedlenie się etc. (należy okazać oryginał dokumentu).
 5. Dowód ubezpieczenia (np. polisa ubezpieczeniowa lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
 6. Jedna aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i ta sama fotografia w formie cyfrowej dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego.
 7. Kopia ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów).
 8. Dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał).
 9. Kserokopia ważnej Karty Polaka (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał).
 10. Zaświadczenie potwierdzające stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim.

 

Studia drugiego stopnia:

 1. Podanie o przyjęcie na studia (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Obsługi Kandydatów).
 2. Ankieta osobowa (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów).
 3. Poświadczoną przez ASzWoj kserokopię dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów – lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na drodze nostryfikacji, odstąpienia od niej lub na podstawie umów międzynarodowych (należy okazać oryginał do wglądu).
 4. Kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP tj. wiza, karta czasowego pobytu, karta na osiedlenie się etc. (należy okazać oryginał dokumentu).
 5. Dowód ubezpieczenia (np. polisa ubezpieczeniowa lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
 6. Jedna aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i ta sama fotografia w formie cyfrowej dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego.
 7. Kopia ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów).
 8. Dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał).
 9. Kserokopia ważnej Karty Polaka (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał).
 10. Zaświadczenie potwierdzające stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim.

 

Studia podyplomowe:

 1. Wniosek o przyjęcie na studia (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Obsługi Kandydatów).
 2. Ankieta osobowa uczestnika studiów podyplomowych (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów).
 3. Poświadczoną przez ASzWoj kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskanego w Polsce albo zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów za granicą, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w Rzeczypospolitej Polskiej (należy okazać oryginał do wglądu).
 4. Kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP tj. wiza, karta czasowego pobytu, karta na osiedlenie się etc. (należy okazać oryginał dokumentu).
 5. Dowód ubezpieczenia (np. polisa ubezpieczeniowa lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
 6. Jedna aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i ta sama fotografia w formie cyfrowej dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego.
 7. Kopia ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów).
 8. Dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał).
 9. Kserokopia ważnej Karty Polaka (jeśli kandydat posiada taki dokument należy okazać oryginał).
 10. Zaświadczenie potwierdzające stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim.