MENU

Opłaty za studia

 • Odpłatność za jeden rok studiów wynosi:

Wyszczególnienie

Opłata
jednorazowa

Opłata semestralna

Opłata miesięczna

semestr zimowy

semestr letni

semestr zimowy

semestr letni

do 20.10

do 20.10

do 15.03

do 20.10
do 05.11
do 05.12
do 05.01

do 15.03
do 05.04
do 05.05
do 05.06

Studia wyższe

 1. Studia niestacjonarne pierwszego
  i drugiego stopnia (w tym cudzoziemcy)

4.000

2.020

2.020

515

515

 1. Cudzoziemcy na studiach stacjonarnych pierwszego
  i drugiego stopnia [1]

4.000

2.020

2.020

X

X

Studia podyplomowe

 1. Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

7.000

3.520

3.520

890

890

 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej

5.000

2.520

2.520

640

640

 1. Studia podyplomowe z pozostałych zakresów.

4.000

2.020

2.020

515

515

[1] z wyłączeniem cudzoziemców ustawowo zwolnionych z wnoszenia opłat na podstawie art. 324 ust. 2 ustawy.

 

 • Student lub uczestnik studiów podyplomowych, który znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej ciężką chorobą lub chorobą osób na których utrzymaniu pozostaje, wypadkiem losowym lub inną szczególną sytuacją, których skutki w znacznym stopniu utrudniają lub uniemożliwiają wnoszenie opłat, może ubiegać się o zwolnienie z części lub całości opłat. Osoba ubiegająca się o zwolnienie z opłat składa w tej sprawie wniosek do Rektora – Komendanta. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności uprawniające do zwolnienia z opłat.

 

 • Cudzoziemcy wnoszą również opłaty za:

1) Opłaty za świadczenie nw. usług edukacyjnych:

 1. za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce z każdego nie zaliczonego przedmiotu – 10 zł za jedną godzinę zajęć (45 min.);
 2. za udział w zajęciach z przedmiotu nieobjętego planem studiów, w tym zajęciach uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku – 10 zł za jedna godzinę zajęć (45 min.);
 3. za egzamin z języka obcego oraz języka polskiego jako obcego wg STANAG 6001 dla osób przystępujących do egzaminu w trybie eksternistycznym – 200 zł.

 

2) Wysokość opłaty za uczestnictwo w kursie dokształcającym lub szkoleniu określa kosztorys sporządzony dla danej formy kształcenia.

3) Za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów:

 1. legitymacji studenckiej – 22 zł;
 2. odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy – 20 zł;
 3. odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy  – 20 zł;
 4. odpisu dyplomu doktorskiego w języku polskim  – 60 zł;
 5. odpisu dyplomu habilitacyjnego w języku polskim  – 60 zł;
 6. odpisu dyplomu doktorskiego w tłumaczeniu na język obcy – 80 zł;
 7. odpisu dyplomu habilitacyjnego w tłumaczeniu na język obcy – 80 zł;
 8. dodatkowego odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 20 zł.

 

4) Za wydanie duplikatu dokumentu:

 1. dyplomu ukończenia studiów  20 zł;
 2. suplementu do dyplomu ukończenia studiów 20 zł;
 3. dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego – 90 zł;
 4. świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 20 zł;
 5. legitymacji studenckiej lub doktoranckiej  33 zł.

 

Źródło: Zarządzenie nr 14 Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 02.05.2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, wydawane dokumenty z tym związane oraz zasad pobierania i zwalniania z tych opłat.