MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem - think tank dla Sił Zbrojnych RP

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem jest jednostką analityczno-ekspercką, powołaną z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej, której przeznaczeniem jest prowadzenie badań i analiz, pobudzanie debaty oraz rozwijanie innowacyjnego myślenia w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

W ramach Centrum działają trzy ośrodki badawcze: Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi, Ośrodek Badań Azji oraz Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej. Prowadzą one działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności, tworząc aktywną platformę współpracy między środowiskami analitycznymi w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Ponadto Centrum jest jednostką wspierającą proces dydaktyczny w Akademii Sztuki Wojennej.

Misja i zadania Centrum Badań nad Bezpieczeństwem:

  • Zorganizowanie platformy aktywnej współpracy między środowiskami analityczno-badawczymi, instytucjami państwa polskiego oraz trzeciego sektora w obszarze obronności i bezpieczeństwa. 
  • Kształtowanie kultury strategicznej w państwie.
  • Prowadzenie badań nad światowymi i regionalnymi procesami zachodzącymi w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
  • Identyfikacja możliwych wyzwań oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa RP w perspektywie średnio- i długookresowej.
  • Organizowanie oraz prowadzenie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych z dziedziny bezpieczeństwa.
  • Upowszechnianie i popularyzowanie wyników badań oraz wiedzy o bezpieczeństwie narodowym i obronności państwa.
  • Udział w opracowywaniu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa na poziomie strategicznym.
  • Współpraca z rządowymi i pozarządowymi instytucjami prowadzącymi badania w obszarze bezpieczeństwa państwa.
  • Opracowywanie materiałów szkoleniowych, programów oraz kursów dla analityków w obszarze bezpieczeństwa RP.
  • Wspieranie procesu dydaktycznego w ASzWoj.