MENU

Zadania Ogniw Podsystemu Pozamilitarnego (BRAMA-18)

Podczas ćwiczenia BRAMA-18, zagadnieniu współpracy z administracją publiczną poświęcono kilkugodzinne spotkanie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku we wtorek, 17 kwietnia br. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez białostocki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW, udział wzięli uczestnicy ćwiczenia – kierownictwo, ćwiczący sztab dywizji oraz przedstawiciele wielu służb i instytucji lokalnych, m.in.: Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojsk Obrony Terytorialnej, Izby Skarbowej, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Policji i Straży Granicznej. Podczas zebrania obecni byli także Wojewoda Podlaski, Bohdan Paszkowski oraz Rektor-Komendant ASzWoj, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz.

 

 

Po wprowadzeniu zebranych w hipotetyczną sytuację kryzysową w rejonie województwa podlaskiego, omówiono szereg problematycznych obszarów, takich jak:

 • Łączność oraz system alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach – rozważono sytuację, w której łączność komórkowa i mobilna przestaje funkcjonować.
 • Zagrożenia chemiczne i epidemiologiczne lokalnej ludności – uwzględniono zakłady produkujące, składujące bądź używające do procesów technologicznych związków chemicznych, ale także ujęcia wody pitnej, których skażenie mogłoby wywołać niebezpieczne konsekwencje.
 • Hospitalizacja – zwiększenie zapotrzebowania na transport do szpitali osób rannych i poszkodowanych oraz na medycynę ratunkową.
 • Porządek publiczny – wysiłek spoczywający w głównej mierze na oddziałach Policji i Straży Miejskiej, polegający na ciągłym monitorowaniu sytuacji pod względem bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym odnotowywanie kolizji, udział w interwencjach, zatrzymaniach, itd. W sytuacji kryzysu, także ewakuacja mienia publicznego, dóbr kultury i realizowanie wspólnych patroli z przedstawicielami wojska.
 • Ochrona granicy państwowej – w tym opanowanie masowego przepływu uchodźców, przeprowadzanie identyfikacji tożsamości, transport do obozów przejściowych.
 • Oficer łącznikowy i współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) – utrzymywanie stałego kontaktu pomiędzy strukturami wojskowymi a cywilnymi i społecznymi, utrzymanie pełnego współdziałania sił wojskowych z lokalną ludnością i instytucjami pozamilitarnymi.

 

Wojewoda Podlaski podsumował spotkanie podkreślając, że po raz pierwszy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW wziął udział w tego typu ćwiczeniach, ale było to spotkanie potrzebne, bo po stronie wojewody w czasie kryzysu leży wiele zadań. Zaznaczył, że często do tych samych zagadnień obie strony: cywilna i wojskowa, podchodzą trochę inaczej, a w związku z tym koordynacja jest bardzo potrzebna.

Z kolei rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej stwierdził: - Cenne jest, że można wymienić poglądy, przedstawić swoją perspektywę, plany i zarządzenia, a także swobodnie o tym porozmawiać. Prawdopodobnie w rzeczywistości, podczas stanu kryzysu czy wojny, zebranie sztabu odbywałoby się w trochę mniejszym gronie, skala odpowiedzialności byłaby zdecydowanie większa, a czas nie pozwalałby na tak długie debaty.

  *  *  *

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej* reguluje, że kierowanie sprawami obronności w województwie należy do wojewody, a zasadniczym celem działania organów administracji państwowej w regionie w warunkach wyższych stanów gotowości jest utrzymanie ciągłości funkcjonowania.

Wojewoda w ramach kierowania (…) wykonuje zadania w zakresie i na zasadach określonych w ustawach, a w szczególności:

 1. określa szczegółowe kierunki działania dla kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, organów administracji niezespolonej oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obronnych;
 2. kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa wykonywanych przez marszałków województw, starostów, wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne i organizacje społeczne mające swoją siedzibę na terenie województwa;
 3. koordynuje przedsięwzięcia niezbędne dla zabezpieczenia mobilizacji jednostek wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz obrony;
 4. kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania dla organów terenowych;
 5. organizuje wykorzystanie miejscowych sił i środków na potrzeby obronności państwa i obszaru województwa, w tym ochrony ludności oraz dóbr materialnych i kultury przed środkami rażenia, jak również niesienia pomocy poszkodowanym;
 6. kontroluje i ocenia wykonywanie zadań obronnych przez organy, podmioty, jednostki organizacyjne i organizacje, o których mowa w pkt 1 i 2;
 7. organizuje edukację społeczeństwa dotyczącą przygotowania obronnego oraz prowadzi szkolenia i ćwiczenia obronne.

*Art. 20 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony, Dz.U.2017.0.1430


wróć