MENU

Funkcjonowanie systemu antydostępowego (ang. Anti-Access/Area Denial - A2AD) w operacji

Kierownik projektu: dr Tomasz Całkowski
Okres realizacji: od 30 października 2018 do 31 grudnia 2021
Źródło finansowania: MON (Program Grant Badawczy)
Opis projektu:
Celem głównym badań będzie zidentyfikowanie możliwości i potrzeb w zakresie tworzenia narodowego systemu A2/AD oraz określenie sposobu funkcjonowania systemu antydostępowego we współczesnych operacjach militarnych.
 

Interdyscyplinarne aspekty wojen i konfliktów zbrojnych w kontekście bezpieczeństwa i obronności państwa

Kierownik projektu: dr Jacek Lasota
Okres realizacji: od 30 października 2018 do 31 grudnia 2020
Źródło finansowania: MON (Program Grant Badawczy)
Opis projektu:
Głównym celem zadania badawczego jest przyczynienie się do poszerzenia wiedzy w zakresie polemologicznej wiedzy interdyscyplinarnej, co może sprzyjać lepszemu zrozumieniu istoty i sensu stosowania podejścia polemologicznego w badaniach fenomenu wojny w obszarze polityki obronnej i bezpieczeństwa państwa.
 

Zdolność sił zbrojnych do interoperacyjnego działania w cyberprzestrzeni

Kierownik projektu: dr inż. Robert Janczewski
Okres realizacji: od 01 października 2018 do 30 września 2022
Źródło finansowania: MON (Program Grant Badawczy)
Opis projektu:
Opracowanie koncepcji rozwiązań systemowych umożliwiających siłom zbrojnym prowadzenie interoperacyjnych działań w cyberprzestrzeni we współpracy z układem pozamilitarnym praz w ramach sojuszów, koalicji i porozumień międzynarodowych.
 

Doskonalenie przygotowania organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa

Kierownik projektu: dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus
Okres realizacji: od 1 października 2018 do 31 grudnia 2020
Źródło finansowania: MON (Program Grant Badawczy)
Opis projektu:
Celem głównym badań będzie identyfikacja, analiza i systematyka czynników determinujących doskonalenie procesu przygotowania organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa.

Badanie parametrów determinujących szkolenie z obszaru bezpieczeństwa i obronności w środowisku 3D

Kierownik projektu: dr Małgorzata Gawlik-Kobylińska
Okres realizacji: od 1 października 2018 do 31 grudnia 2020
Źródło finansowania: MON (Program Grant Badawczy)
Opis projektu:
Celem głównym badań jest ocena parametrów determinujących szkolenie z obszaru bezpieczeństwa i obronności w środowisku 3D. Badania będą poprzedzone analizą  i oceną zastosowania narzędzi nowych technologii w szkoleniach z obszaru bezpieczeństwa i obronności. Będą również ujmowały tworzenie scenariuszy w oparciu o unikatową, nową koncepcję projektowania szkoleń.
 

Wyzwania polityki bezpieczeństwa kosmicznego na świecie a narodowy i europejski system SSA, w kontekście ewolucji środowiska kosmicznego

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Polkowska
Okres realizacji: od 30 października 2018 do 31 października 2021
Źródło finansowania: MON (Program Grant Badawczy)
Opis projektu:
Głównym celem badań jest wsparcie procesu rozwoju zdolności operacyjnych w obszarze systemów Świadomości Sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej oraz analiza międzynarodowej polityki bezpieczeństwa kosmicznego, wykorzystanie synergii cywilno-wojskowej w obszarze SSA oraz analiza wpływu systemów bezpieczeństwa SSA na rozwój społeczno-ekonomiczny w Polsce i w Europie. Ponadto dodatkowym celem jest synchronizacja aktywności narodowych z działaniami państwa sojuszniczych oraz organizacji międzynarodowych, w tym także współpracy bilateralnej z USA.
 

Polska racja stanu a bezpieczeństwo cyberprzestrzeni. Rozpoznanie zagrożeń i tworzenie strategii reagowania

Kierownik projektu: dr Paweł Majdan
Okres realizacji: od 30 października 2018 do 31 grudnia 2020
Źródło finansowania: MON (Program Grant Badawczy)
Opis projektu:
Celem jest identyfikacja zjawiska i wypracowanie skutecznych metod obrony przed zagrożeniami informacyjnymi w cyberprzestrzeni i płynących z cyberprzestrzeni, rozpoznawania ich i reagowania na nie. Badania mają dostarczyć podstaw do wypracowania zaleceń strategicznych dla wzmocnienia bezpieczeństwa informacyjnego państwa oraz stworzenie założeń dla szkolenia kadr administracji państwa, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych w tym zakresie. Bez racjonalnego ukształtowania  infosfery  nie może funkcjonować państwo, jego gospodarka i siły zbrojne.

Wymiar bezpieczeństwa geopolitycznego, militarnego i ekonomiczno-gospodarczego regionu Trójmorza. Współczesność i perspektywy

Kierownik projektu: dr Marta Gębska
Okres realizacji: od 30 października 2018 do 30 czerwca 2021
Źródło finansowania: MON (Program Grant Badawczy)
Opis projektu
: Celem jest wypracowanie założeń optymalnych strategii dla Polski w kontekście dynamicznej sytuacji dotyczącej otoczenia międzynarodowego w obszarze Trójmorza.
 

Tożsamość i wspólnotowość lokalna, narodowa i ponadnarodowa we współczesnej Polsce jako istotny element bezpieczeństwa narodowego

Kierownik projektu: dr hab. Beata Łaciak
Okres realizacji: od 30 października 2018 do 1 marca 2022
Źródło finansowania: MON (Program Grant Badawczy)
Opis projektu:
Planowane badania mają umożliwić wieloaspektową analizę procesów konstruowania tożsamości w świecie ścierających się tendencji globalno-lokalnych. 

System cyberbezpieczeństwa RP - model rozwiązań prawnych

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Okres realizacji: od 30 października 2018 do 30 października 2020
Źródło finansowania: MON (Program Grant Badawczy)
Opis projektu: Celem proponowanych badań jest zaprojektowanie wspólnego systemu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP , wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji (ang. network and information security, NIS) w ramach projektów legislacyjnych uwzględniających specyfikę TIK i zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa Państwa oraz obronności. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa Internetu oraz prywatnych sieci i systemów informatycznych, stanowiących podstawę funkcjonowania społeczeństw i gospodarek, ale także stworzenie założeń systemu prawnego w przypadku zarówno ofensywy jak i defensywy.

Polska racja stanu w perspektywie 2035 roku

Kierownik projektu: dr Piotr Lewandowski
Okres realizacji: od 30 października 2018 do 30 czerwca 2020
Źródło finansowania: MON (Program Grant Badawczy)
Opis projektu: Celem jest stworzenie metodyki tworzenia scenariuszy w zakresie bezpieczeństwa narodowego Polski w obliczu zmieniających się warunków w środowisku bezpieczeństwa oraz budowa możliwych i prawdopodobnych scenariuszy dla Polski w perspektywie 2035 roku w oparciu o analizy wyodrębnionych zmiennych w postaci trendów.