MENU

Badania losów absolwentów

Badanie losów absolwentów związane jest z koniecznością dostosowywania programów kształcenia na uczelni do stale zmieniającego się rynku pracy.

Jaki jest cel badania?

Dzięki informacji zwrotnej od Was będziemy mogli udoskonalić ofertę dydaktyczną uczelni oraz dostosować kierunki studiów i programy kształcenia do wymogów rynku pracy.

Kto jest objęty badaniem losów absolwentów?

Badaniem objęci są absolwenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, I i II stopnia.

Jak przebiega badanie?

Badanie jest anonimowe, prowadzone za pomocą ankietowania i przebiega w 3 etapach:

1 etap – zbieranie oświadczeń o wyrażeniu zgody/braku zgody na udział w badaniu losów absolwentów

2 etap – ankieta min. 6 miesięcy od ukończenia studiów

3 etap – ankieta po 3 i 5 latach od ukończenia studiów

Jak wykorzystujemy dane?

Uzyskane informacje posłużą do utworzenia zestawień statystycznych, które przekazywane są do wiadomości władz uczelni. Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Akademia Sztuki Wojennej.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z Biurem Karier!