MENU

Wyzwania bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa międzynarodowego - stan obecny i prognozy na przyszłość

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów międzynarodowej konferencji SEC4, która planowana była na Akademii Sztuki Wojennej w dniach 24-25 marca 2020 r., serdecznie dziękuję Państwu za wolę udziału w obradach i przesłanie zgłoszenia.

Przeniesienie terminu konferencji
Niestety jednak, w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa 2019-nCoV, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów i władz Akademii Sztuki Wojennej, organizatorzy konferencji zdecydowali o jej przeniesieniu. Ostateczna data zostanie podana w terminie późniejszym, w zależności od dalszego rozwoju sytuacji. 

Opłata konferencyjna
Uprzejmie informuję również, że w związku z decyzją o przeniesieniu konferencji, opłata konferencyjna może zostać awansem przeniesiona na nowy termin lub zwrócona Państwu na rachunek, z którego został wysłany przelew. W przypadku takiego rozwiązania, proszę o przesłanie maila z informacją o woli dokonania zwrotu opłaty, która zostanie niezwłocznie Państwu przesłana na stosowny rachunek.

Opłata za publikację
Ze względu na fakt, iż wielu osobom zależy na publikacji artykułu (własny dorobek naukowy i parametryzacja), podtrzymujemy możliwość publikacji (opłata 150 zł). Osoby, które chcą przesłać artykuł, proszone są o taką deklarację i przesłanie informacji na adres: wsu.conference2020@wp.pl

W imieniu organizatorów jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za tak liczne zainteresowanie udziałem w konferencji i proszę o zrozumienie niezbędnych decyzji związanych z przeniesieniem jej terminu na czas późniejszy. Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja w najbliższym czasie się ustabilizuje, dzięki czemu w dobrym zdrowiu i w bezpiecznych okolicznościach spotkamy się podczas obrad, czego Państwu i sobie życzę.

Gdyby ktoś z Państwa miał dodatkowe pytania, związane z konferencją, bardzo proszę o kontakt: wsu.conference2020@wp.pl

Z wyrazami szacunku,
Marta Gębska

***

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

SECURITY & FORECASTING 2020

SEC4

WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI I BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO – STAN OBECNY I PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ

24-25 marca 2020 roku
 

Konferencja odbędzie się po roku jubileuszu przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej, w czasie przybierających na sile podziałów społeczno-politycznych w Europie, która doświadczyła fali migracji, wzrostu nastrojów separatystycznych, globalnego pogorszenia warunków handlowych, nowego wyścigu zbrojeń, niepewności społeczności międzynarodowej związanej z Brexitem. W skali globalnej pojawiają się prognozy kolejnego globalnego kryzysu gospodarczego, dalszych wahań cen ropy naftowej, zmian klimatycznych i możliwych ataków terrorystycznych.

Tak jak trudno było przewidzieć zjawiska lat 80. ubiegłego wieku (rozpad ZSRR, zmiany w systemie polityczno-gospodarczym Polski i innych krajów bloku postsowieckiego), tak trudno przewidzieć, co może się wydarzyć już niebawem, ale i w dłuższej perspektywie.

Dzieje się wiele i bardzo dynamicznie - czy świat stoi na rozdrożu? Wydaje się, że tak - świadczą o tym wyłaniające się nowe potęgi gospodarcze i technologiczne oraz narastający kryzys klimatyczny. Na ile celnie jesteśmy dokonać w miarę dokładnej diagnozy współczesnych nam zjawisk i na ile trafnie jesteśmy prognozować przyszłość w bezpieczeństwie międzynarodowym i narodowym w obszarach istotnych z punktu widzenia potęgi państwa, jego suwerenności oraz racji stanu? Tak postawione problemy są ramami dla tematów międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w Akademii Sztuki Wojennej w dniach 24-25 marca 2020 roku.

Cele konferencji:

 1. Integracja środowiska naukowego wobec problemów teraźniejszości i przyszłości.
 2. Poszukiwanie obszarów i tematów współpracy.
 3. Wymiana doświadczeń badawczych.
 4. Stymulowanie interdyscyplinarnej debaty na temat współczesnego i przyszłego złożonego środowiska bezpieczeństwa w obszarach: bezpieczeństwa politycznego, militarnego, ekonomicznego, społeczno-kulturowego i środowiskowego, warunkowanego dynamicznym rozwojem technologii i techniki.

 

Obszary tematyczne konferencji:

PROGNOZOWANIE

 • Technologie i wojny przyszłości.
 • Globalne prognozy i przewidywania - dokąd zmierza świat?
 • Przyszłość Polski w prognozach.
 • Realistyczne scenariusze potencjalnych przyszłych konfliktów.
 • Technologiczne kierunki rozwoju krajów.
 • Przyszłość Unii Europejskiej i NATO.
 • Zagrożenia ludzkości w XXI wieku.
 • Globalne problemy współczesnego świata i ich wpływ na sytuację wewnętrzną państw.
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne, polityczne, społeczno-kulturowe, środowiskowe, militarne w wymiarze międzynarodowym.
 • Wojny przyszłości.

 

WYZWANIA:

 • Wyzwania dla zarządzania i kierowania państwem.
 • Wyzwania dla współczesnych organizacji międzynarodowych (UE, NATO i inne).
 • Rozwój energetyki.
 • Państwo wobec zmian środowiskowych.
 • Zmiany kulturowe współczesnych społeczeństw.
 • Warunki ekonomiczno-gospodarcze wobec oczekiwań społecznych i kurczących się zasobów.
 • Wojny handlowe, a wyłaniające się potęgi gospodarcze.
 • Globalne zagrożenia współczesnej gospodarki – dynamika kryzysów.
 • Polaryzacja społeczna i populizm.

 

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki konferencyjnej i zapoznania się ze szczegółami:
https://www.akademia.mil.pl/security-forecasting-2020-sec4

 

***

International conference on 24-25th March 2020

SECURITY & FORECASTING 2020

SEC4

CHALLENGES FOR THE STATE AND INTERNATIONAL SECURITY – THE CURRENT STATE AND PROGNOSIS FOR THE FUTURE

 

The conference will take place after the anniversary of Poland’s accession to NATO and the European Union at the time of growing socio-political divisions in Europe resulting from the inflow of migration, increasing separatist movements, global deterioration of trade conditions, a new arms race, and uncertainty related to Brexit. On a global scale, we face prognosis of another global economic crisis, further fluctuations of oil prices, climate change, and possible terrorist attacks.

Just as it was difficult to predict the events taking place in the 1990s (the collapse of the USSR, changes in the political and economic system of Poland and other countries of the Eastern bloc), it is also difficult to predict what may happen in the short- or long-term future.

The world is changing dynamically – but is it at a crossroads? The answer is affirmative based on the observation of current events: emerging new economic and technological powers and the growing climate crisis. Can a precise diagnosis of the contemporary events be made? Can an accurate prognosis be made, especially in the field of state and international security in the areas significant from the point of view of the state power, state sovereignty and raison d’Etat. These problems delineate the thematic scope of the international conference that will take place on 24-25th March 2020 at the War Studies University.

Conference objectives:

 1. Integration of the scientific community in the face of the present and future challenges;
 2. Promotion of cooperation;
 3. Dissemination of research results;
 4. Encouraging an interdisciplinary debate in the field of Security Studies, in particular political, military, economic, socio-cultural, and environmental security determined by the rapid technological development.

 

Thematic areas:

PROGNOSIS

 • Technologies and warfare in the future.
 • Global forecast – where is the world heading to?
 • Forecasting the future of Poland.
 • Realistic scenarios of potential future conflicts.
 • Direction of technological development of countries.
 • The future of the European Union and NATO.
 • Threats to humanity in the 21st century.
 • Global problems of the modern world and their impact on the domestic situation of countries.
 • The international dimension of economic, political, socio-cultural, environmental, and military security.

 

CHALLENGES

 • Challenges for state governance.
 • Challenges for contemporary international organizations (the EU, NATO, and others).
 • Energy security.
 • Environmental security.
 • Cultural changes of contemporary societies.
 • Economic conditions in the face of social expectations and dwindling resources.
 • Trade wars and emerging economic powers.
 • Global threats to modern economy – the dynamics of crises.
 • Social polarization and populism.

 

Official conference website:
https://www.akademia.mil.pl/security-forecasting-2020-english


wróć