MENU

Obwieszczenie w sprawie konkursu na funkcję prorektora ds. naukowych

Informuję, że kandydat wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego dnia 5 maja 2017 r. płk dr hab. Bogdan GRENDA złożył rezygnację z funkcji prorektora ds. naukowych ASzWoj.

W związku z tym, działając na podstawie § 44 ust. 3 statutu Akademii Sztuki Wojennej, ustalonego decyzją Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Akademii Sztuki Wojennej, ogłaszam nowy konkurs na funkcję prorektora ds. naukowych ASzWoj na kadencję od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

Do konkursu na funkcję prorektora ds. naukowych, może przystąpić nauczyciel akademicki:

  • który w roku przeprowadzania konkursu nie ukończył sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia;
  • jest zatrudniony w Akademii Sztuki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy.

Ponadto:

  • kandydatem na funkcję prorektora ds. naukowych może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów prowadzonych w Akademii;

Zgłoszenia kandydatów na funkcję prorektora ds. naukowych przyjmowane będą do 31 lipca 2017 r. w Biurze Rektora ASzWoj (bud. 101 pok. 150) w formie pisemnej (decyduje data wpływu dokumentów) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję prorektora ds. naukowych.


REKTOR-KOMENDANT
gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ

Pliki do pobrania:


wróć