MENU

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2016/17 W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY
                     

 1. Powołanie do życia nowego Wydziału Wojskowego, przeznaczonego na potrzeby kształcenie oficerów. W minionym roku, łącznie, w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i studiach uczestniczyło prawie 2,5 tysiąca żołnierzy.
 2. Przywrócenie tytułu Oficera Dyplomowanego SZ RP, zlikwidowanego w roku 2003.  Fakt zniesienia tego tytułu zapoczątkował proces degradacji kształcenia dowódczo-sztabowego w Wojsku Polskim. W marcu br. minister obrony narodowej przywrócił tytuł Oficera Dyplomowanego SZ RP, a Wydział Wojskowy ASzWoj odtworzył dwuletnie Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne (PSOT), którego absolwenci będą ten tytuł nosić. Taką edukację zaczęło już w tym roku pierwszych 30 oficerów.
 3. Wszystkie ćwiczenia odbywające się w Akademii, ale także i na szczeblu dowództw Sił Zbrojnych, są obecnie wspomagane komputerowo przy wykorzystaniu systemu symulacji działań połączonych (Joint Theater Level Simulation, JTLS, aplikacja JEMM) funkcjonującego w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj. Studenci ćwiczą zatem nie tylko planowanie operacji, ale także ich prowadzenie, co zdecydowanie wpływa na rozwijanie wyobraźni operacyjno-taktycznej.


PROJEKTY


•    Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Akademii Sztuki Wojennej zostało jednym z 13 ośrodków w Europie, które wezmą udział w międzynarodowym projekcie pn. „eNOTICE”. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie europejskiej sieci ośrodków szkoleniowych i badawczych w obszarze obrony przed bronią masowego rażenia, które dzięki ścisłej współpracy i wspieraniu innowacyjności, będą mogły zwiększać swój potencjał.

•    Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej wygrała konkurs na realizację projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt o wartości kilkunastu milionów złotych dotyczy cyfrowego udostępniania zasobów nauki i obejmuje digitalizację ponad 47 tys. zasobów bibliotecznych o tematyce związanej z bezpieczeństwem, do 2020 roku.

 

ZAWARTE POROZUMIENIA


Akademia podpisała porozumienia o współpracy z:

 • Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno- Technologicznym (porozumienie WZiD 9.12.2016 r. czytaj wiecej)
 • Biurem Ochrony Rządu (24.02.2017 r. czytaj więcej)
 • Instytutem Transportu Samochodowego (porozumienie WZID 12.03.2017 r. czytaj więcej)
 • Komendą Główną Straży Granicznej (24.05.2017 r. czytaj więcej)
 • Polską Grupą Zbrojeniową (27.06.2017 r. czytaj więcej)

 

Wywiad z dziekanem płk.dr. hab. Krzysztofem Krakowskim podsumowujący działalność Wydziału Wojskowego w roku akademickim 2016/2017.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

 

 1. Instytut Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego wygrał konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej na prowadzenie Wyższych Kursów Obronnych dla osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej. W ciągu dwóch lat przeszkolonych zostanie 470 pracowników urzędów, m.in. posłowie, ministrowie i dyrektorzy generalni urzędów centralnych.
 2. Na wszystkich wydziałach przeprowadzono przegląd i aktualizację programów nauczania, pod kątem potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz rynku pracy. Między innymi, na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia zorganizowano tzw. „Dzień Interesariuszy Zewnętrznych”, którego celem było wypracowanie maksymalnej korelacji treści programów kształcenia z potrzebami przyszłych pracodawców. W trakcie merytorycznej dyskusji nad każdym programem kształcenia poruszano przede wszystkim kwestie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie powinni posiadać absolwenci na przyszłym rynku pracy. W nowym roku akademickim zostanie powołana przy Wydziale „Rada Programowa” z udziałem interesariuszy zewnętrznych.
 3. Zorganizowano pierwszą edycję ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności z aktywnym udziałem organizacyjnym kadry Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Udział w niej wzięło blisko 1200 uczniów z ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
 4. Rozszerzono ofertę studiów podyplomowych skierowanych do żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej oraz środowiska cywilnego. Z dużym zainteresowaniem spotkały się np. studia podyplomowe z zakresu zarzadzania przedsiębiorstwami z branży zbrojeniowej, organizowane przy współudziale przedstawicieli polskiego przemysłu obronnego realizowane na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego zrealizował prestiżowe studia podyplomowe  dla kadry Wojskowej Służby Zagranicznej. Wzięli w nich udział kandydaci do objęcia stanowisk w ataszatach obrony przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych za granicą.
 5. Zrealizowano szereg szkoleń i kursów z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności, obrony przed bronią masowego rażenia, kwalifikacyjnych i specjalistycznych – łącznie ok. 100 różnorodnych tematycznie przedsięwzięć szkoleniowych. 

 

Wywiad z dziekanem Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk.dr. hab. Tadeuszem Zielińskim podsumowujący działalność Wydziału Zarządzania i Dowodzenia w roku akademickim 2016/2017.


STATYSTYKI
 

Liczba absolwentów cywilnych:
 

 • Studia I stopnia -  1 393 os. (w tym 973 stac.)
 • Studia II stopnia – 1 148 os. (w tym 586 stac.)
 • Studia podyplomowe – 104 os.


Liczba absolwentów wojskowych:

•    We wszystkich formach kształcenia wzięło udział 2375 żołnierzy.
•    30 czerwca br., podczas uroczystego zakończenia pierwszego roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej, minister obrony narodowej Antonii Macierewicz w towarzystwie komendanta i kadr uczelni, wręczył dyplomy 186 oficerom, absolwentom: Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych, Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej, Podyplomowych Studiów Zarządzania w Sztabach Wojskowych, Wyższego Kursu Strategiczno-Operacyjnego, Wyższego Kursu Strategiczno-Logistycznego, Kursu Przygotowania Kadr Wojskowych Służby Zagranicznej oraz Kursu Dowódców Batalionów.
 

Zobacz również:


wróć