MENU

SPROSTOWANIE

Autorzy stwierdzają, że w Akademii Sztuki Wojennej „stworzono specjalne zaoczne studia” na potrzeby młodych oficerów, awansowanych na stopnie generalskie, a także, że: w Akademii Sztuki Wojennej „stworzono specjalne zaoczne kursy i szkolenia na generałów”.

Informuję, że w Akademii Sztuki Wojennej realizowane są Podyplomowe Studia Polityki Obronnej (PSPO) jako forma doskonalenia zawodowego przewidziana dla wyróżniających się, wyłonionych i skierowanych przez Departament Kadr MON, oficerów w stopniu pułkownika oraz generała. Studia te stanowią najwyższą formę doskonalenia zawodowego oficerów Sił Zbrojnych RP w Polsce. Założenia programowe są ściśle uzgadniane z Szefem Sztabu Generalnego WP oraz Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.  Podyplomowe Studia Polityki Obronnej trwają 10 miesięcy, a ich program obejmuje 1286 godzin dydaktycznych i liczne podróże studyjne (krajowe oraz zagraniczne). Co więcej, studia te nie zostały powołane w bieżącym roku – jak sugerują autorzy artykułów, lecz są realizowane od wielu lat: wcześniej w Akademii Obrony Narodowej, od roku 2008 pod taką właśnie nazwą, a w latach 2004-2008 pod nazwą „Podyplomowe Studia – Studium Polityki Obronnej”. Pragnę także podkreślić, że studia podyplomowe, zgodnie z obowiązującymi w szkolnictwie wyższym regulacjami, mogą być realizowane zarówno w trybie niestacjonarnym, jak i stacjonarnym (PSPO na przestrzeni kilkunastu lat realizowane były w obu trybach).

Formułowanie i rozpowszechnianie stwierdzeń sugerujących, iż Podyplomowe Studia Polityki Obronnej są doraźną i nieprofesjonalną formą kształcenia najwyższych rangą oficerów Sił Zbrojnych RP, powoduje dezinformację, godzi w znaczący, wieloletni dorobek zawodowy kadry naukowej realizującej program Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej, a ponadto deprecjonuje wykształcenie i kompetencje kilkuset absolwentów, często znamienitych postaci Sił Zbrojnych RP: czynnych generałów i generałów w stanie spoczynku, którzy są absolwentami PSPO na przestrzeni kilkunastu lat.

Należy także wyraźnie podkreślić, że wypowiedzi gen. broni w st. spocz. W. Skrzypczaka, zawarte w artykule „Dowodzenia nie można się nauczyć na kursach weekendowych” zawierają wprowadzającą w błąd sugestię, iż oficerowie uczestniczący w studiach Polityki Obronnej powinni, cyt.: „(…) przechodzić całe cykle szkoleń operacyjno-taktycznych, w czasie których są oceniani ze sprawności w dowodzeniu, organizowania działań bojowych, z podejmowania decyzji.(…)”. Cykl doskonalenia zawodowego oficerów, który z pewnością rozmówcy jest doskonale znany, jest uregulowany Decyzją nr 420 MON z dn. 12 września 2008 r. ws. wprowadzenia w Siłach Zbrojnych RP systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych (Dz. Urz. MON nr 18 poz.241), a także Rozporządzeniem MON z dn. 15 września 2014 r. ws. nauki żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014 poz. 1352). Cykl ten obejmuje szereg kursów kwalifikacyjnych i szkoleń, których cele są ściśle określone na każdym etapie rozwoju zawodowego żołnierza i zawierają zagadnienia, o których wspomina w rozmowie gen. broni w st. spocz. W. Skrzypczak. W Akademii Sztuki Wojennej są realizowane zarówno kursy kwalifikacyjne na wyższe stopnie wojskowe, jak i wysokospecjalistyczne Wyższe Kursy Operacyjno-Strategiczne czy Wyższe Kursy Sztabowe, ale także Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne. Podsumowując można oszacować, iż oficer – zanim zostanie awansowany na stopień pułkownika – musi spędzić na nauce i zdobywaniu kolejnych kwalifikacji prawie 10 lat. Jak już wspomniano, Podyplomowe Studia Polityki Obronnej są najwyższą formą kształcenia oficerów w Polsce i są ukierunkowane na zagadnienia związane z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, zobowiązaniami sojuszniczymi, dyplomacją, prawem międzynarodowym oraz prognozowaniem strategii rozwoju.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24, z późn. zm.) Akademia Sztuki Wojennej wniosła do redaktorów naczelnych ww. serwisów o opublikowanie stosownych sprostowań./-/ dr Monika Lewińska
Rzecznik Prasowy
Akademii Sztuki Wojennej


wróć