MENU

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych

Celem kursu jest usystematyzowanie niezbędnej wiedzy koniecznej do wykonywania zadań obronnych oraz podniesienia umiejętności z zakresu ich wykonywania, a także poznania zasad i procedur kierowania wykonywaniem tych zadań podczas podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa, w czasie kryzysu i wojny.

Ponadto w trakcie trwania kursu słuchacze zapoznawani są ze sposobem wywiązywania się państwa z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa narodowego oraz podstawach prawnych zapewniających ciągłość funkcjonowania państwa w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego.

Szczegółowe cele szkolenia są wynikiem bieżących uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego.

Równolegle z procesem kształcenia, realizowany jest program zajęć popołudniowych w ramach których: słuchacze zapoznawani są z historią i tradycjami Akademii Sztuki Wojennej, korzystają z Akademickiego Ośrodka Sportowego /basen, siłownia, hala sportowa/, a także uczestniczą w zajęciach z tematyki ochrony dóbr kultury i dziedzic-twa narodowego w Zamku Królewskim w Warszawie oraz w strzelaniu z pistoletu.

Inauguracji szkolenia dokonali: Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Planowa-nia Obronnego MON płk dr Andrzej Wochna oraz Prorektor ds. Dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk dr hab. Bogdan Grenda i Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa płk dr hab. Tomasz Kośmider.

Wykład inauguracyjny w godz. 09:45 – 11:15 wygłosił prof. dr hab. Jacek Pawłowski.

opr. Adam Zgryza


wróć