MENU

SPROSTOWANIE

W obu artykułach wielokrotnie cytowane jest pismo, określane jako „alarmujące”, które według autorów zostało napisane przez generała dr. Mieczysława Gocuła (Szefa Sztabu Generalnego WP w okresie 7.05.2013-31.01.2017) i skierowane do rektora-komendanta Akademii Sztuki Wojennej (wówczas jeszcze Akademii Obrony Narodowej). Pismo to, według autorów ww. artykułów, zawierało szereg zastrzeżeń ówczesnego szefa SG WP odnośnie do planowanego niestacjonarnego trybu Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej oraz rekomendacje w tym zakresie. Informuję, że w bazie kancelaryjnej Akademii takie pismo nie zostało zarejestrowane. Wnioskując z tego faktu, należy przypuszczać, że informacje cytowane przez autorów ww. artykułów albo pochodzą z zupełnie innego pisma, albo też zostały świadomie spreparowane. Istnieje także ewentualność, że pismo zostało wstrzymane na którymś z etapów ścieżki służbowej i do adresata nie dotarło.

Tezy zawarte w artykułach sugerują odpowiedzialność władz Akademii Sztuki Wojennej za niestacjonarny tryb realizacji studiów oraz zarzucają nieodpowiednią jakość kształcenia. Tymczasem:

  1. Akademia Sztuki Wojennej jest podmiotem realizującym kształcenie na najwyższym, dowódczym, poziomie, na polecenie wyższych przełożonych. Założenia programowe PSPO opracowuje Szef Sztabu Generalnego WP oraz Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, którzy następnie uzgadniają program z władzami ASzWoj.  
  2. Decyzja o realizacji PSPO w dwóch trybach – stacjonarnym i niestacjonarnym, została podjęta przez MON, po obustronnych uzgodnieniach pomiędzy Departamentem Kadr MON i Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON. Rektor-komendant ASzWoj został o tym poinformowany w pismach z czerwca i lipca 2016 r. oraz z maja 2017 r.
  3. Studia podyplomowe, a takimi właśnie są Studia Podyplomowe Polityki Obronnej (PSPO), zgodnie z obowiązującymi w polskim szkolnictwie wyższym regulacjami, mogą być realizowane zarówno w trybie niestacjonarnym, jak i stacjonarnym.
  4. Nie ma różnic w programach stacjonarnych i niestacjonarnych PSPO, w wymaganiach wobec kandydatów bądź tez w zakładanych efektach kształcenia. Podyplomowe Studia Polityki Obronnej trwają 10 miesięcy, a ich program obejmuje 1286 godzin dydaktycznych, w tym od 90-120 godzin lekcyjnych przeznaczonych na podróże studyjne krajowe oraz zagraniczne.
  5. Nieprawdą jest, że ze względu na „braki kadrowe” słuchacze PSPO są kształceni przez niewystarczająco wykwalifikowaną kadrę naukową. W gronie wykładowców PSPO, liczącym prawie 40 osób, znajduje się 15 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych, 18 doktorów oraz 5 magistrów (prowadzących zajęcia z języków obcych, protokołu dyplomatycznego,  i in. specjalistyczne przedmioty).

Formułowanie i rozpowszechnianie stwierdzeń sugerujących, iż Podyplomowe Studia Polityki Obronnej są nieprofesjonalną formą kształcenia najwyższych rangą oficerów Sił Zbrojnych RP, powoduje dezinformację, godzi w znaczący, wieloletni dorobek zawodowy kadry naukowej realizującej program Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej, a ponadto deprecjonuje wykształcenie i kompetencje kilkuset absolwentów, często znamienitych postaci Sił Zbrojnych RP.

/-/ dr Monika Lewińska
Rzecznik Prasowy
Akademii Sztuki Wojennej

Zobacz również:


wróć