MENU

W ASzWoj wystartowała „Legia Akademicka”

Uczestników programu powitał rektor-komendant ASzWoj, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, który przybliżył studentom historyczną inspirację obecnej „Legii Akademickiej”. - Program jest pochodną naszej historii, bardzo bogatej jeśli chodzi o Legię Akademicką. Studenci uczelni warszawskich w 1920 roku stanęli do walki z najeźdźcą sowieckim, zostali wcieleni do pułków. Na pamiątkę ich wspaniałej postawy na wojnie, jeden z pułków, mianowicie 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej, na stałe stacjonował w Warszawie na ulicy 11 Listopada. (…) Dziś wracamy do tego, co było - chętni do służby w wojsku lub do przeszkolenia wojskowego mają okazję przygotować się do zawodu lub spełnić swój obowiązek obywatelski i odbyć szkolenie, które proponuje Legia akademicka w Akademii Sztuki Wojennej.  Bardzo się cieszę, że jest tak wielu chętnych i myślę, że Wasze aspiracje i pomysły na siebie związane ze służbą wojskową zostaną w Akademii spełnione.

Studenci wysłuchali wykładu inauguracyjnego ppłk. dr. Jacka Lasoty z Wydziału Wojskowego, pod tytułem: „Ogólne zasady prowadzenia działań taktycznych przez pododdziały”, a następnie odbyli pierwsze zajęcia ze szkolenia medycznego, kształcenia obywatelskiego i taktyki, realizując następujace zagadnienia:

  • Struktury organizacyjne i wyposażenie rodzajów sił zbrojnych. Rola wojsk operacyjnych w systemie obronności państwa (taktyka);
  • Indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza oraz postępowanie w trakcie udzielania samopomocy i pomocy koleżeńskiej. Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (szkolenie medyczne);
  • Zasady i przedsięwzięcia obrony przed bronią masowego rażenia (taktyka);
  • Pojęcie oraz rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Podstawowe pojęcia oraz znaki ochronne (kształcenie obywatelskie).

Dla uczestników tego dnia przewidziano także pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz pokaz OPBMR (Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia).

***

Program „Legia Akademicka” jest odpowiedzią na obecne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych RP, m.in. te dotyczące odbudowy rezerw osobowych i pozyskania młodych oficerów i podoficerów rezerwy. Studenci wezmą udział w wykładach (30 godzin lekcyjnych), dotyczących m.in. zasadniczych zadań realizowanych przez SZ RP, zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu obronnego RP, a także dyscypliny wojskowej czy odpowiedzialności prawnej. Przewiduje się także zajęcia uzupełniające z wychowania fizycznego (przygotowujące studentów do zaliczenia sprawdzianu z WF zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych), języka obcego (przygotowujące uczestników Legii Akademickiej do egzaminu z języka angielskiego wg STANAG 6001) oraz samokształcenie w formie e-learningowej. Zaliczenie części teoretycznej wiąże się z możliwością otrzymania karty powołania na ćwiczenie wojskowe (po złożeniu stosownego wniosku do właściwych organów), a tym samym – rozpoczęcia części praktycznej, która zostanie zrealizowana podczas przerwy wakacyjnej. Projekt pilotażowy pt. "Edukacja wojskowa w ramach Legii Akademickiej - część teoretyczna" finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zobacz również:


wróć