MENU

Relacja z konferencji naukowej „Dowodzenie Wojskami Rakietowymi i Artylerią …”

26 marca br. Zakład Połączonego Wsparcia Ogniowego z Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej zorganizował konferencję naukową pt. Dowodzenie Wojskami Rakietowymi i Artylerią we współczesnych operacjach w aspekcie realizacji połączonego wsparcia ogniowego.

Środki wsparcia ogniowego stanowią we współczesnych armiach najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę uzbrojenia. Należą do nich środki naziemne (moździerze, artyleria lufowa, artyleria rakietowa, rakiety), powietrzne (samoloty, śmigłowce bojowe, bezzałogowe środki rozpoznawczo-uderzeniowe) oraz morskie (uzbrojone okręty nawodne i podwodne). Jednoczesne użycie wszystkich środków wsparcia ogniowego często decyduje o przestrzennym wymiarze współczesnych operacji i ich połączonym charakterze. Wnioski z współczesnych konfliktów zbrojnych wskazują jednak, że spośród wymienionych środków wsparcia ogniowego bardzo ważną rolę w osiąganiu celów operacyjnych i taktycznych odgrywają Wojska Rakietowe i Artyleria. Uderzenia rakiet i ogień artylerii bardzo często decydują o wyniku konfliktu zbrojnego. Należy również podkreślić, że Wojska Rakietowe i Artyleria są jednym z elementów wykonawczych w połączonym wsparciu ogniowym. W związku z tym powinny one realizować zadania w sposób zintegrowany między innymi z lotnictwem.

Celem konferencji była identyfikacja kierunków zmian w systemie dowodzenia Wojskami Rakietowymi i Artylerią oraz określenie zadań i roli Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz integracji działań z lotnictwem w ramach połączonego wsparcia ogniowego. W trakcie trwania konferencji poruszono także zagadnienia związane z określeniem sposobów działania oddziałów i pododdziałów artylerii wyposażonych w nowo wprowadzany sprzęt artyleryjski.

Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej Pan płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI, który powitał zebranych i podkreślił, że to właśnie Akademia jest najlepszym miejscem do dyskutowania w dobrej atmosferze o rozwiązaniach dotyczących problematyki połączonego wsparcia ogniowego. Wykład inauguracyjny Dowodzenie Wojskami Rakietowymi i Artylerią – wyzwania  wygłosił ppłk dr inż. Tomasz CAŁKOWSKI, który wprowadził uczestników konferencji w problematykę przedmiotu.

Konferencja obejmowała następujące obszary problemowe:

 1. Zadania i rola Wojsk Rakietowych i Artylerii w połączonym wsparciu ogniowym.
 2. Podstawowe problemy dowodzenia Wojskami Rakietowymi i Artylerią.
 3. Koordynacja działań lotnictwa oraz Wojsk Rakietowych i Artylerii.

W konferencji wzięli udział m.in.:

 • przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych RP, na czele z szefem sztabu - gen. bryg. Tomaszem PIOTROWSKIM;
 • przedstawiciele Sztabu Generalnego, Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Rodzajów Wojsk DG RSZ, Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód;
 • przedstawiciel Akademii Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte (Gdynia) – prof. dr hab. płk w st. spocz. Czesław JARECKI;
 • przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej imienia Jarosława DĄBROWSKIEGO (Warszawa), Kierownik Zakładu Konstrukcji Specjalnych – płk dr inż.  Mirosław ZAHOR;
 • przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza KOŚCIUSZKI (Wrocław), na czele z Dyrektorem Instytutu Dowodzenia – płk. dr. inż. Jackiem NARLOCHEM;
 • przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  – płk rez. dr hab. Zdzisław POLCIKIEWICZ;
 • przedstawiciel WSOSP Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki - płk dr hab. Piotr MALINOWSKI;
 • przedstawiciele Ośrodka Szkolenia Personelu TZKOP WSOSP, na czele z szefem  - płk. mgr. Jarosławem NEFFE;
 • przedstawiciele artyleryjskich jednostek wojskowych;
 • kadra naukowo-dydaktyczna ASzWoj (spoza WWoj), na czele z prof. dr. hab. Adamem TOMASZEWSKIM;
 • licznie zgromadzona kadra naukowo-dydaktyczna WWoj (m.in. płk dr hab. inż. Waldemar KAWKA, płk dr inż. Dariusz ŻYŁKA);
 • była kadra naukowo-dydaktyczna uczelni – płk rez. dr hab. Tomasz RUBAJ, płk dr Krzysztof CZAJKA;
 • studenci WWoj, w tym, WKOS (2 oficerów), PSOT-17 (1 oficer), PSOT-16 (4 oficerów), oraz KDB (8 oficerów).

Organizatorzy podkreślają: - Cieszy nas, że konferencja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Spotkanie się tak licznego grona ekspertów w jednym miejscu, połączone z wymianą poglądów i doświadczeń z zakresu realizacji zadań połączonego wsparcia ogniowego przyczyni się niewątpliwie do coraz bardziej skutecznej realizacji zadań z wykorzystaniem wszystkich środków wsparcia ogniowego. Realizacja zadań w ramach połączonego wsparcia ogniowego jest jednym z najtrudniejszych elementów działań bojowych, wymaga wspólnego wysiłku wielu komórek sztabu, co zostało wielokrotnie podkreślone
w trakcie trwania konferencji.


wróć