MENU

Uroczystość w Sali Tradycji

Bohaterami poniedziałkowej uroczystości byli:

•    oficerowie kończących zawodową służbę wojskową:

- płk prof. dr hab. inż. Marek Wrzosek;

Pułkownik profesor Marek Wrzosek jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1986 r.) oraz Akademii Obrony Narodowej, w której murach w roku 1992 ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów, a w roku 1995 uzyskał tytuł oficera dyplomowanego.
W trakcie dalszej służby wojskowej w AON uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk wojskowych (2000 r. – rozprawa wyróżniona przez komendanta jako najlepsza praca doktorska), a następnie stopień doktora habilitowanego (2007 r.). Zwieńczeniem kariery naukowej było uzyskanie w 2014 roku tytułu profesora zwyczajnego w dziedzinie nauk społecznych. W latach 2008-2015 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON, a następnie prorektora ds. naukowych AON. Na funkcję prorektora ds. naukowych Akademii Sztuki Wojennej został wybrany w maju 2016 roku.

Od wielu lat w pracy zawodowej, dydaktycznej i naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z systemem rozpoznania wojskowego, procesami informacyjnymi, a w szczególności – oceną zagrożeń militarnych i niemilitarnych.

Jest autorem licznych opracowań o charakterze teoretycznym i praktycznym. Realizatorem i uczestnikiem prac naukowo-badawczych oraz projektów, w tym także z udziałem podmiotów zagranicznych. Za osiągnięcia organizacyjne wyróżniony nagrodą (II stopnia) Ministra Obrony Narodowej. Odznaczony między innymi: Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Wojskowym Krzyżem Zasługi. W 2014 roku wyróżniony został tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej (złota odznaka).
 

- płk prof. dr hab. Andrzej Polak;

Pułkownik profesor Andrzej Polak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, którą ukończył w 1987 r., Akademii Obrony Narodowej, w której murach w roku 1996 uzyskał tytuł oficera dyplomowanego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, w której w 1997 r. uzyskał tytuł magistra. Od 1994 r. był związany z AON. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora, zaś w 2008 roku – doktora habilitowanego nauk wojskowych. W 2017 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego w dziedzinie nauk społecznych.  Od 2015 roku pełnił funkcję dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON.

Od lat zajmuje się zagadnieniami szeroko rozumianej sztuki wojennej, w tym jej historii. Kierował i brał udział w pracach wielu zespołów badawczych. Szczególnym obszarem jego zainteresowań pozostają zagadnienia przygotowania i prowadzenia operacji.

- ppłk dr Piotr Lotarski

Doktor Lotarski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, którą ukończył w 1991 r., Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w którym w roku 2002 uzyskał tytuł magistra oraz Akademii Obrony Narodowej, w której w 2014 roku otrzymał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych. Przez wiele lat pracował w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Wojskowych Instytutu Stosunków Międzynarodowych WBN AON oraz Instytucie Studiów Strategicznych WBN ASzWoj.

oficerowie, którzy otrzymali akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe:

- mjr Artur Staniec;
- mjr Bartłomiej Terebiński;
- mjr Radosław Chodkowski;
- kpt. Grzegorz Ostojski;
- por. Radosław Natora.

Wyżej wymienieni oficerowie z dniem objęcia obowiązków na stanowisku służbowym mianowani zostali na wyższe stopnie wojskowe.

•    oficerowie przybyli do ASzWoj w celu kontynuowania zawodowej służby wojskowej:

- ppłk Robert Janczewski;
- mjr Artur Szczygieł.

Podczas uroczystości, w imieniu wszystkich zebranych, generał Parafianowicz podziękował płk. Wrzoskowi, płk. Polakowi oraz ppłk. Lotarskiemu za wieloletnią służbę w uczelni, życząc im kolejnych wyzwań oraz sukcesów zawodowych, a także wszelkiej pomyślności na gruncie prywatnym.
Rektor-komendant do nowoprzybyłych oficerów skierował serdeczne słowa powitania i podkreślił, że dotychczas zdobyte doświadczenia zawodowe z pewnością będą mogli wykorzystać podczas pracy w Akademii.

Uroczyste spotkanie w Sali Tradycji licznie zgromadziło przedstawicieli kadry dydaktycznej i pracowników ASzWoj.


wróć