MENU

Kwartalnik „Bellona” świętuje stulecie

W wydarzeniu wzięli udział twórcy i redaktorzy wydawcy pisma – Wojskowego Instytutu Wydawniczego, autorzy, mentorzy i czytelnicy, a także zaproszeni znamienici goście. Wśród nich znalazł się sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz, który przeczytał list ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka. Podkreślił, że misja kwartalnika mimo upływu lat jest wciąż aktualna i zawsze powinno w nim być miejsce na dyskusję, wymianę poglądów, inspirujących koncepcji i projektów, które będą wspierać wojsko w procesie modernizacji.

Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej z rektorem-komendantem, gen. bryg. dr. inż. Ryszardem Parafianowiczem na czele. Delegacja akademicka składała się przedstawicieli Rady Naukowej Kwartalnika „Bellona”: płk. dr. hab. Krzysztofa Krakowskiego, dziekana Wydziału Wojskowego oraz płk. dr. hab. Przemysława Paździorka, dyrektora Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki WWoj; redaktora naczelnego pisma, dr. hab. Piotra Grochmalskiego, dyrektora Instytutu Studiów Strategicznych WBN; a także aktywnych wykładowców i autorów: płk. dr. hab. Juliusza Tyma, płk. dr. hab. Tomasza Kośmidra i płk. dr. hab. Tadeusza Zielińskiego.

Jubileusz był doskonałą okazją do wspomnienia okoliczności powstania i kolei losów kwartalnika. W ramach konferencji naukowej przedstawiono kilka referatów, poczynając od wprowadzenia prof. Janusza Odziemkowskiego, kierownika Katedry Historii Wojskowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zatytułowanego: „Kiedy dano nam szansę na niepodległość”. Profesor zaznaczył, że w roku 1918 warunki pozwoliły ówczesnemu pokoleniu Polaków sięgnąć po niepodległość, co było ogromnym wyczynem i wysiłkiem. – Wkrótce potem powołano „Bellonę” jako realne wsparcie nowego polskiego wojska, w procesie formowania nowego polskiego żołnierza (…). Dzięki temu udało się wychować pokolenie, które nie zawahało się walczyć o Polskę w 1920 i 1939 roku, a ich potomkowie stworzyli „Solidarność i odzyskali wolność w 1989 roku – podsumował historyk.


W następnej kolejności głos zabrali:

  • dr Jan Wiśniewski z referatem „Powstanie i rozwój „Bellony” w latach 1918-1939” (UMK, Toruń)
  • płk dr hab. Juliusz Tym z referatem „Taktyka w 20-leciu Międzywojennym” (ASzWoj, Warszawa)
  • dr hab. Mirosław Lenart z referatem „ „Bellona” w polskiej kulturze umysłowej” (Archiwum Państwowe w Opolu)
  • płk dr hab. Tomasz Kośmider z referatem „Problematyka sztuki wojennej i myśli wojskowej na łamach „Bellony” ” (ASzWoj, Warszawa)
  • dr Piotr Dobrowolski z referatem „Wpływ sowietyzacji na polską myśl techniczną i strategiczną” (CBW, Warszawa)
  • dr Bartłomiej Bydoń z referatem „Tylko dla generałów, admirałów i oficerów WP – ideologia w służbie władzy. „Myśl wojskowa” w latach 1950-56” (CBW, Warszawa)
  • Na koniec, redaktor naczelny pisma, dr hab. Piotr Grochmalski podsumował konferencję i przedstawił misję i cele Kwartalnika „Bellona”. Przedstawił audytorium zamiary dotyczące umiędzynarodowienia pisma, podnoszenia standardów naukowych – w tym zmniejszenie liczby artykułów w każdym numerze oraz recenzowanie artykułów według zasady double-blind peer review (recenzja opierająca się na całkowitej anonimowości i niezależności recenzentów oraz autorów). Zaznaczył, że „Bellona” nadal będzie przede wszystkim forum dyskusyjnym o polskich siłach zbrojnych, polskiej doktrynie wojennej, platformą zawierającą materiały szkoleniowe i edukacyjne oraz miejscem unifikacji fachowego języka wojskowego.
  • Podczas gali dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego, Maciej Podczaski i profesor Grochmalski wręczyli osobom zasłużonym dla nauki i Wojska Polskiego statuetki „Bellony”, bogini wojny. Uhonorowani zostali: gen. bryg. Dariusz Skorupka, komendant Akademii Wojsk Lądowych (za wytrwałe budowanie prestiżu uczelni oraz dokonania w kształceniu i wychowaniu oficerów wojska polskiego); dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego (za nadzwyczajną aktywność badawczą oraz konsekwencję i odwagę w przywracaniu prawdy o wojsku polskim); prof. Andrzej Nowak, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (za wybitne osiągnięcia naukowe oraz bezwarunkową rzetelność i bezstronność w odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy o historii Polski); Andrzej Wilk, główny specjalista ds. wojskowych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego w Ośrodku Studiów Wschodnich (za najwyższą staranność i wartość naukową prowadzonych analiz oraz kreatywność w upowszechnianiu wiedzy z dziedziny stosunków międzynarodowych) oraz Witold Gadowski, dziennikarz i publicysta (za wybitny dorobek dziennikarski oraz bezwzględną niezależność i uczciwość w głoszeniu poglądów).

fot. Michał Niwicz (Polska Zbrojna) & ASzWoj


wróć