MENU

BRAMA-18: Dywizja w działaniach taktycznych

9 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się ćwiczenie studyjne BRAMA-18, realizowane przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej we współpracy ze Strażą Graniczną, Wojskami Obrony Terytorialnej oraz podmiotami administracji rządowej i samorządowej. Jego celem jest doskonalenie umiejętności oficerów w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych w ramach komórek wewnętrznych organów dowodzenia na stanowiskach dowodzenia szczebla taktycznego.

Scenariusz ćwiczenia BRAMA-18 skupia się na ostatniej fazie wojny hybrydowej, a więc na etapie, gdy przeciwnik przechodzi od działań przygotowawczych do bojowych. Wydzielony obszar państwa jest objęty walkami, przypominającymi wojnę domową, istnieje duży problem migracyjny na granicy państwowej, ale także problemy natury informacyjnej (dezinformacja, propaganda, prowokacje, itd.). Przed uczestnikami ćwiczenia stoi wiele zadań związanych m.in. z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji, podjęciem współdziałania z administracją państwową oraz pozostałymi służbami w rejonie, rekonesanse w terenie, wypracowanie decyzji dotyczących obrony brygady i dywizji, i wiele innych.

5 kwietnia 2018 r. odbył się instruktaż do ćwiczenia, który otworzył płk dr hab. Krzysztof Krakowski, dziekan Wydziału Wojskowego. Podkreślił, że jest to jedno z największych ćwiczeń w Akademii Sztuki Wojennej, a formuła studyjna została tak przygotowana, aby uczestnicy mieli swobodę wykorzystania własnych pomysłów i inicjatyw. – Długi, trzytygodniowy okres trwania ćwiczenia pozwoli z jednej strony na rzetelne ocenienie każdego z ćwiczących, ale z drugiej strony także na uzupełnienie wiedzy i usunięcie ewentualnych braków. (…) Chciałbym, aby ten czas został przez nas wszystkich bardzo dobrze wykorzystany – podsumował płk Krakowski.

Autor ćwiczenia, ppłk dr inż. Dariusz Szkołuda, kierownik Zakładu Dowodzenia Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki WWoj, przedstawił najważniejsze informacje organizacyjne. Zapoznał zebranych z założeniami metodycznymi, które obejmują w różnych fazach m.in. naukę rozwiązywania problemów taktycznych związanych z prowadzeniem działań w terenie lesisto-jeziornym i równinnym, we współdziałaniu z Wojskami Obrony Terytorialnej i Strażą Graniczną, a także doskonalenie umiejętności opracowywania dokumentów bojowych, wykorzystywania informatycznych środków wsparcia dowodzenia czy też współdziałania z terenowymi organami administracji wojskowej i państwowej, aż po kierowanie walką i współdziałanie z rodzajami sił zbrojnych. Zaznaczył, że wiele elementów w ćwiczeniu stanowi prawdziwe novum względem wielu ćwiczeń realizowanych w ubiegłych latach. - Przede wszystkim, uczestnicy zderzą się z działaniami nieliniowymi – jest to scenariusz działań bardzo charakterystyczny dla współczesnych konfliktów hybrydowych na Ukrainie czy w Gruzji – tłumaczył. Ponadto, ćwiczenie nie zakończy się na synchronizacji działań, lecz będzie kontynuowane w Akademii Sztuki Wojennej w fazie ostatniej, która zweryfikuje wybrany przez ćwiczących wariant walki na systemie JTLS w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych.

Podczas instruktażu głos zabrali także specjaliści poszczególnych obszarów, wygłaszając wykłady i referaty wprowadzające, w tym przedstawiciele: Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego i Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP oraz pracownicy Wydziału Wojskowego: gen. bryg. dr Włodzimierz Michalski, dr Dariusz Kryszk, ppłk Mariusz Sikora, ppłk Rafał Sieczka, ppłk Bartosz Biernacik i ppłk Władysław Biało.

* * *

Ćwiczenie BRAMA-18 rozpocznie się 9, a zakończy 27 kwietnia br. Będzie przebiegało w trzech etapach:

 • 9-13.04.2018 r. – stacjonarnie w Akademii Sztuki Wojennej (Wydział Wojskowy)
 • 16-22.04.2018 r. – Suwałki
 • 23-27.04.2018 r. – stacjonarnie w Akademii Sztuki Wojennej (Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych)

W ćwiczeniu udział biorą:

 • Studenci i słuchacze Wydziału Wojskowego: Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny, Wyższy Kurs Operacyjno-Logistyczny, Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne [obu edycji], Kurs Dowódców Batalionów, koło naukowe wojsk specjalnych „Militarni”;
 • 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej;
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku;
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Komenda Główna Straży Granicznej;
 • Podlaski Oddział Straży Granicznej;
 • Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego;
 • 25. Brygada Kawalerii Powietrznej (rekonesans powietrzny);
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (BSR)

wróć