MENU

Koordynacja działań wojska, Straży Granicznej i instytucji publicznych ciągłym wyzwaniem.

20 stycznia zakończyło się dwutygodniowe ćwiczenie Wydziału Wojskowego TWIERDZA-18. Pod wieloma względami było to ćwiczenie innowacyjne. Po raz pierwszy odbyło się w Przemyślu, po raz pierwszy wraz z ćwiczącej brygadzie towarzyszyła Obrona Terytorialna i po raz pierwszy scenariusz ćwiczenia przewidywał wojnę hybrydową.

Kluczowa „hybrydowość”

Najczęściej do tej pory studenci ASzWoj, przyszli dowódcy, trenowali elementy konwencjonalnego użycia wojsk, takie jak natarcie, obrona czy działania opóźniające. Tym razem scenariusz ćwiczenia – przygotowany przez Zakład Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej – przewidywał o wiele większą rolę układu pozamilitarnego, a także działania niekonwencjonalne, poniżej progu wojny: propagandę, działania informacyjne i psychologiczne, wywieranie nacisków ekonomicznych i społecznych. Przeciwnik wykorzystywał wszelkie metody antagonizowania społeczeństwa, sięgał po środki prawne, osłabiał zaufanie do legalnych władz rządowych i samorządowych, a także podważał wiarygodność instytucji publicznych. Oczywiście wszystko w celu wpłynięcia na wolę i działania przywódców i zmiany nastawienia społeczeństwa do własnego państwa. - Chcemy aby nasi studenci uświadomili sobie, że konflikty hybrydowe są już rzeczywistością i oni powinni umieć się w nich odnaleźć i podejmować skuteczne decyzje - wyjaśnia płk dr hab. Leszek Elak, kierownik ćwiczenia i prodziekan Wydziału Wojskowego.

Tego typu problemy i zagadnienia okazały się również szansą na większe niż dotychczas wykorzystanie obszaru Wojskowego Public Affairs, wchodzącego w skład Komunikacji Strategicznej. W rolę oficerów prasowych w ćwiczących brygadach wcielili się studenci cywilni kierunku „obronność”, zaangażowani w pracę koła naukowego „Militarni” na Wydziale Wojskowym.

W ćwiczeniu został wykorzystany system wsparcia dowodzenia C3IS Jaśmin, zabezpieczany przez Zakład Teleinformatyki Wydziału Wojskowego. Dodatkowo, specjaliści Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych wprowadzili do ćwiczenia moduł JEMM (ang. Joint Exercise Management Module), który wspomagał kierownictwo ćwiczenia w realizacji planu podawania wiadomości dla uczestników ćwiczenia i generowania zdarzeń.

Wojska Obrony Terytorialnej i Straż Graniczna - ramię w ramię z Akademią

Po raz pierwszy w ćwiczeniu akademickim uwzględniony był z tak dużym rozmachem problem masowego napływu wysiedleńców oraz ludności z rejonów objętych konfliktem, który przyczynił się do utraty częściowej kontroli nad granicą państwową oraz dezorganizacji systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i częściowego załamania systemu ekonomiczno-gospodarczego. W związku z narastającym zagrożeniem, w problematyczny rejon zostały wysłane oddziały sił zbrojnych, otrzymując szereg zadań wspierających działania cywilne i działania Straży Granicznej. Priorytetami w okresie kryzysu stała się ochrona granicy państwowej, ochrona i zapewnienie podstaw egzystencji ludności, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapewnienie funkcjonowania organów administracji publicznej na stanowiskach kierowania, ochrony ważnych obiektów użyteczności publicznej oraz realizacji zadań na rzecz zasilania i pozamilitarnego wsparcia sił zbrojnych. Przedstawiciele Straży Granicznej uczestniczący w TWIERDZY-18, podkreślali, że jest to jeden z najciekawszych scenariuszy treningowych, w jakich do tej pory mieli okazję brać udział.

3. Brygada Obrony Terytorialnej również została włączona w ćwiczenie Akademii Sztuki Wojennej. Dwa zespoły WOT otrzymały zadania związane z rozpoznaniem, dozorowaniem i patrolowaniem strefy przygranicznej. Zostały wykorzystane także do nawiązywania kontaktu z ludnością miejscową oraz mniejszościami narodowymi na określonym terytorium. Szeroką płaszczyzną współpracy Obrony Terytorialnej i Straży Granicznej okazała się ochrona miejscowej ludności, ubezpieczenie siedzib władz lokalnych i zapewnienie drożności szlaków komunikacyjnych.

Rozjemcy oceniający po raz pierwszy pracę WOT chwalili właściwą organizację odpraw i pracy na punktach rekonesansowych oraz zauważyli znaczny postęp w prowadzeniu orientowania topograficznego w toku ćwiczeń. Z kolei doskonalenia według nich wymaga używanie fachowej terminologii wojskowej czy precyzyjne wyciąganie wniosków ze zdobytych informacji.

Podstawowym wnioskiem podnoszonym podczas omówienia końcowego TWIERDZY-18 był ten, iż koordynacja działań wojsk operacyjnych z oddziałami obrony terytorialnej, Strażą Graniczną i układem pozamilitarnym w czasie kryzysu i wojny jest ciągłym wyzwaniem. Ćwiczenie wykazało wiele obszarów wymagających udoskonalania i dalszej współpracy, także przy tworzeniu kolejnych programów kształcenia na kursach i studiach w Akademii Sztuki Wojennej. Płk dr hab. Leszek Elak zapowiedział także na wiosnę bieżącego roku konferencję naukową, dedykowaną w dużej mierze wszystkim podmiotom, które wzięły udział w TWIERDZY-18. Dzięki temu spotkaniu, wnioski z przeprowadzonego ćwiczenia będą miały szanse znaleźć swoje odzwierciedlenie zarówno w procesie dydaktycznym Wydziału Wojskowego, jak i w dalszych badaniach naukowych.


Zobacz również:

 


wróć