MENU

Rozwój Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Na podstawie Zarządzenia Nr 28/2019 z dnia 20.08.2019 r. Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej, na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia zmianom uległa struktura organizacyjna. Zmiany wynikały z konieczności optymalizacji toku pracy badawczo-dydaktycznej i efektywności kształcenia studentów na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia, a także potrzeby usprawnienia zarządzania i kierowania Wydziałem w celu jego dalszego rozwoju.

Zgodnie z zapisami powyższego dokumentu Katedra Zarządzania Lotnictwem Cywilnym została przekształcona w Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym. Strukturę organizacyjną nowego Instytutu tworzą dwie jednostki organizacyjne: Katedra Zarządzania Organizacjami Lotniczymi oraz Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem i Ruchem Lotniczym.

Celem powstania Instytutu Zarządzania Lotnictwem Cywilnym jest wzmocnienie pozycji Akademii Sztuki Wojennej na zmieniającym się dynamicznie rynku szkolnictwa wyższego, podniesienie atrakcyjności realizowanego przez Instytut kierunku „Lotnictwo” wśród potencjalnych kandydatów na studia oraz rozszerzenie możliwości współpracy międzyuczelnianej.

Dodatkowo, zmian dokonano także w strukturze Instytutu Logistyki, przekształcając Katedrę Transportu w Katedrę Zarządzania Transportem oraz Katedrę Zarządzania Procesami Logistycznymi – w Katedrę Logistyki Przedsiębiorstw.


wróć