MENU

Możliwość wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów w związku ze stanem epidemii na terenie kraju

Dla studentów i doktorantów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu wprowadzonego w Polsce stanu epidemii i jego skutków, przypominamy o możliwości wsparcia udzielanego przez ASzWoj. Zachęcamy do zapoznania się zasadami dotyczącymi ubiegania się o jednorazową zapomogę (również ze względu na utratę zarobków w związku z ograniczeniem działalności przez wiele przedsiębiorstw) oraz stypendium socjalne z tytułu trudnej sytuacji materialnej.   

Wszystkie wnioski oraz dokumenty należy przesyłać w formie skanu lub zdjęcia ze wszystkimi obowiązkowymi podpisami wnioskodawcy pod adres: wssid@akademia.mil.pl

Kontakt telefoniczny: 261-814-770, 261-813-454, 261-813-876, 261-814-166

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA

Ubieganie się o jednorazową zapomogę z tytułu przejściowej, trudnej sytuacji życiowej m.in. związanej z panującą obecnie sytuacją w Polsce i na świecie:

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Ubieganie się o stypendium socjalne z tytułu trudnej sytuacji materialnej jest możliwe w niżej wymienionych sytuacjach:

  • Utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
  • Wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  • Utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych.
  • Utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym 
  • Utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
  • Utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych.
  • Uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego.
  • Utrata świadczenia rodzicielskiego.
  • Utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Jeśli jesteś zainteresowyny ubieganiem się o stypenium socjalne, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 

***

Wszystkie świadczenia będą rozpatrywane na wniosek studenta/doktoranta!


wróć