MENU

Spotkanie z przedstawicielami Służby Kontrwywiadu Wojskowego

W dniu 8 stycznia 2020 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Służby Kontrwywiadu Wojskowego, które oficjalnie rozpoczęło zapoczątkowany na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego projekt "Praktyczny Narodowy".

Zaproszonych gości powitała na wstępie prodziekan ds. studenckich dr hab. Ilona Urych. Następnie do licznie zebranego audytorium zwrócił się prorektor ds. dydaktycznych płk dr hab. inż. Leszek Elak, który oficjalnie otworzył spotkanie i wręczył gościom pamiątkowy ryngraf.

Spotkanie prowadzone było przez przedstawicieli SKW w formie prelekcji połączonej z konwersatorium. Oprócz specyfiki służby oraz obszaru działania wynikającego bezpośrednio z zapisów ustawy uczestnicy mogli także poznać proces rekrutacyjny oraz wymagania stawiane potencjalnym kandydatom. Następnie studenci mieli możliwość zadania pytań dotyczących interesujące ich aspektów.

Całość spotkania podsumował opiekun merytoryczny projektu oraz przedstawiciel studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Kolejne spotkanie w ramach projektu "Praktyczny Narodowy" zorganizowane zostanie już 4 marca 2020 r.

***

„Praktyczny Narodowy” jest to projekt zorganizowany z inicjatywy przedstawicieli Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WBN ASzWoj i Organizacji Studenckiej Pogranicznik. Celem przedsięwzięcia jest organizacja cyklu spotkań studentów Akademii z przedstawicielami instytucji realizujących zadania związane z bezpieczeństwem państwa. Pozwoli to im na zapoznanie się ze specyfiką różnorodnych organizacji, co – w zamyśle organizatorów – może pomóc studentom podjąć decyzje dotyczące ich rozwoju zawodowego po ukończeniu Akademii.

Opracowała: Marta Adamczewska


wróć