MENU

Prawo w Akademii Sztuki Wojennej

1 października 2019 r. w Akademii Sztuki Wojennej rusza prawo – nowy kierunek jednolitych studiów magisterskich dla osób cywilnych prowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.

DLA KOGO?

Dla absolwentów szkół średnich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie prawa i widzą swoją przyszłość w zawodach prawniczych.

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKAJĄ STUDENCI?

Podczas studiów studenci otrzymają zarówno pogłębioną wiedzę teoretyczną, jak i specjalistyczną wiedzę praktyczną. W związku z misją Akademii Sztuki Wojennej – kształceniem kadry dla systemu obronności i bezpieczeństwa narodowego,  a w szczególności na potrzeby Sił Zbrojnych RP, studenci kierunku prawo otrzymają pogłębioną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa bezpieczeństwa, prawa wojskowego (w tym finansów wojskowych), prawa nowych technologii oraz prawa lotniczego i kosmicznego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo w Akademii Sztuki Wojennej, absolwenci będą mogli wybrać ścieżkę kariery prawniczej i przystąpić do państwowych egzaminów wstępnych na jedną z aplikacji: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, komorniczą, notarialną, dyplomatyczno-konsularną lub rzecznikowską.

Absolwenci będą mieli perspektywę podjęcia pracy zawodowej w administracji rządowej, samorządowej i administracji europejskiej. Ze względu na specjalistyczny profil kształcenia przyszłych prawników oraz biegłą znajomość zagadnień związanych z prawem bezpieczeństwa, absolwenci będą predysponowani do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe (takich jak: Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, czy Krajowa Administracja Skarbowa).

SPECJALIZACJE

  • prawo bezpieczeństwa,
  • prawo obronne i wojskowe,
  • prawo cyberbezpieczeństwa i nowych technologii,
  • prawo lotnicze i kosmiczne.

ZASADY REKRUTACJI

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunek prawo, odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, a przyjęcie kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę) – na podstawie wyników tego egzaminu (jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, brana jest pod uwagę ocena końcowa z odpowiedniego przedmiotu uzyskana w szkole średniej).

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego; wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów spośród następujących geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka i informatyka.

Rekrutacja na studia będzie prowadzona w okresie od 6 maja do 30 września 2019 r.

Rekrutację na studia prowadzi się wyłącznie w systemie elektronicznym

Szczegółowe informacje w zakładce KANDYDAT: http://akademia.mil.pl/jednolite-studia-magisterskie-prawo

fot.: Biznes zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com


wróć