MENU

THALES Polska - nowy partner Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

Akademię reprezentował dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, płk dr hab. Bogdan Grenda, któremu towarzyszyli prodziekan ds. studenckich ppłk dr inż. Andrzej Soboń, wicedyrektor Instytutu Studiów Strategicznych ppłk dr Paweł Majdan oraz dr Remigiusz Lewandowski.
Thales Polska reprezentowana była przez prezesa zarządu Pawła Piotrowskiego oraz dyrektorów najwyższego szczebla. Z uwagi na korzenie Grupy Thales w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ambasady Francji w Warszawie: Sébastien Gorce attaché obrony oraz dr Christophe Paoli attaché ds. współpracy naukowej i uniwersyteckiej.

Spotkanie otworzył płk dr hab. Bogdan Grenda, który przywitał gości i przestawił obraz polsko-francuskiej współpracy naukowej i militarnej na przestrzeni dziejów. Prezes Paweł Piotrowski w swoim przemówieniu omówił z kolei rolę współczesnego przemysłu obronnego w kontekście współpracy ze środowiskiem akademickim. Ponadto, przedstawiciele Akademii zaprezentowali jej profil i zakres działalności oraz dokonali charakterystyki Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Odczytano także list Ambasadora Francji Pana Pierre Lévy.

W kolejnej części odbyła się dyskusja nad przedmiotem współpracy pomiędzy Akademią a Thales Polska, po czym nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy.

Zawarta umowa stanowi formalną podstawę do podjęcia konkretnych działań m.in. o charakterze badawczo-rozwojowym i edukacyjnym w obszarze bezpieczeństwa narodowego, działań w zakresie organizacji stażów i praktyk studenckich, a także organizacji konferencji naukowych poświęconych zagadnieniem nowoczesnych technologii militarnych oraz technologii w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyberobronności.

Strony umowy uzgodniły, że w najbliższym czasie wypracowana zostanie „mapa drogowa” obrazująca najistotniejsze planowane działania wraz z terminami ich realizacji.

Umowa z Thales Polska to kolejny przykład dobrej współpracy pomiędzy Akademią Sztuki Wojennej a kluczowymi podmiotami sektora obronnego. Współpraca taka generuje korzyści dla obu stron – zarówno dla Akademii jak i dla przemysłu. Współczesna nauka wymaga bowiem nieustannej konfrontacji ze światem praktyki, w tym z podmiotami gospodarczymi bezpośrednio implementującymi ją w swoje produkty i usługi. Równocześnie, koncerny zbrojeniowe chcąc tworzyć możliwie najlepszą ofertę technologiczną, korzystają z owoców pracy akademickiej. Oba te światy – nauki i przemysłu – funkcjonują więc we wzajemnym, ścisłym cyklu.

 

Opracował: dr Remigiusz Lewandowski


wróć