MENU

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (6 maja 2019 r.)

6 maja 2019 roku w ramach Wyższych Kursów Obronnych rozpoczęło się szkolenie obronne grupy: „dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych oraz ich zastępcy w urzędach obsługujących ministrów, centralne organy administracji rządowej, jednostki organizacyjne podległe Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowane, jednostki organizacyjne podległe ministrom kierującym działami administracji rządowej lub przez nich nadzorowane”.

W trakcie szkolenia obronnego uczestnicy zapoznawani będą ze strukturą i zasadami funkcjonowania systemu obronnego państwa oraz jego pozycji w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz procedurami kierowania wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, a także z problematyką współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, w tym zagrożeń w cyberprzestrzeni i wojny informacyjnej.

Szkolenie otworzyli: prorektor ds. dydaktycznych, płk dr hab. inż. Leszek Elak i dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, płk nawig. dr hab. inż. Bogdan Grenda.


wróć