MENU

KURS "KIEROWANIE TERENOWYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO"

W Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Akademii Sztuki Wojennej, 7 października 2019 r., odbyła się uroczysta inauguracja kursu „Kierowanie terenowymi organami administracji wojskowej szczebla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW)”.

Kurs przeznaczony jest dla oficerów przewidzianych do wyznaczenia na stanowisko służbowe szefa WSzW zajmujących stanowiska służbowe, na których wymagana jest znajomość funkcjonowania TOAW według wskazań „Kart Opisu Stanowisk Służbowych”.

Celem kształcenia jest przygotowanie i doskonalenie uczestników kursu do prak­tycz­nej realiza­cji zadań zgodnie z zakresem kompetencji szefa WSzW, a także do koordynowania funkcjonowania terenowych organów administracji wojskowej jako terenowego organu administracji rządowej niezespolonej.

W inauguracji uczestniczył Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień-P1 SG WP – płk Roman Kopka, prorektor ds. wojskowych – płk dr hab. inż. Dariusz Majchrzak oraz Szef Pionu Doskonalenia Kursowego – gen. dyw. (rez.) Zbigniew Cieślik. Prorektor powitał uczestników kursu w murach  Akademii i życzył sukcesów w trakcie realizacji kursu. Szef ZOiU-P1, witając uczestników, podkreślił rolę Terenowych Organów Administracji Wojskowej jako organu przedstawicielskiego wojska w kontaktach ze środowiskiem cywilnym. Wygłosił także wykład inauguracyjny dotyczący zadań realizowanych przed TOAW w świetle aktualnych uwarunkowań.


wróć